ZO ŽIVOTA ZBORU

29. marca 2008 sa konal v našom zbore presne po dvadsiatich rokoch seniorálny konvent Bratislavského seniorátu. V zbore sme privítali 200 delegátov a hostí konventu. Konvent začal slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal br. Mgr. Marián Čop, farár z Modry, kde sa konvent konal pred rokom. Liturgovali noví duchovní ktorí prišli v priebehu roka do nášho seniorátu. Na úvod privítal delegátov br. zborový dozorca RNDr. Ľuodvít Kuruc. Medzi hosťami konvetu bol aj br. biskup ZD ECAV na Slovensku Mgr. MIlan Krivda. Delegátov pozdravil aj primátor mesta PaeDr. Ivan Borovský, ktorý povedal:

     "Dôstojný pán biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mgr. Milan Krivda, vážené predsedníctvo Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku: -   vážená pani dozorkyňa Ing. Mária Záhorcová, -   vážený pán senior Mgr. Miroslav Jäger, vážené panie farárky, páni farári, vážené delegátky, delegáti, ctení hostia, vážený pán dozorca miestneho cirkevného zboru [RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc.], milí Vrbovčania a Prašničania, dámy a páni, dovoľte mi, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal na pôde mesta Vrbové v mene našej mestskej samosprávy, i v mene svojom. Tiež Vás vítam v mene predstaviteľov samosprávy susedných obcí – pani starostky Prašníka Ing. Zuzany Jurčovej a pána starostu Šípkového Antona Andríska.

Som rád, že práve nášmu mestu sa dostalo cti byť miestom rokovania najvyššieho orgánu Bratislavského seniorátu – výročného seniorálneho konventu. Keďže ste sa tu, milí hostia, zišli z rôznych končín Bratislavského a Trnavského kraja, dovoľte mi, aby som Vám aspoň heslovito predstavil naše starobylé mestečko.

Vrbové má približne 6300 obyvateľov. Hrdí sa skutočnosťou, že je rodiskom dvoch kráľov – kráľa Madagaskaru Mórica Beňovského, a kráľa futbalových ligových strelcov Jozefa Adamca.

Prvého z nich pripomína šľachtické sídlo – kúria Mórica Beňovského. Okrem toho je tu zaujímavou pamiatkou šikmá veža vysoká 38 metrov, ktorá má odklon od zvislej osi takmer jeden celý meter. Ďalšie pamiatky majú sakrálny charakter a sú svedectvom o náboženskom vyznaní miestnych obyvateľov. Sú tu dva katolícke kostoly, kláštor, tento náš evanjelický kostol, ako i synagóga, ktorá je pamiatkou na kedysi početnú židovskú komunitu.

No nielen pamiatkami sa môžeme pochváliť – sú to predovšetkým ľudia, na ktorých sme hrdí. Okrem už spomenutých „kráľov“, Vrbové je rodiskom celého radu vzácnych osobností, ktoré veľa znamenali v rámci nášho národa i v rámci cirkvi.

Spomedzi evanjelikov sú to napr.

-         Ján Tonsoris (* 1724), ľudovýchovný a náboženský spisovateľ, farár v Istebnom na Orave,

-         Ján Ľudovít Bachár (* 1805), farár v Adamovských Kochanovciach, známy ako národovec,

-         bratia Ján Juraj Boor (* 1826) a Michal Boor (* 1837), prvý: farár v Krajnom, druhý: farár a konsenior v Skalici – obaja sa výrazne zapísali aj do dejín národnoemancipačného zápasu Slovákov v 19. storočí.

-         O Michalovi Košackom (* po 1840), synovi miestneho dlhoročného farára Pavla Košackého, zasa vieme, že účinkoval v Maďarsku v dedine Lucina, ktorá je ešte aj dnes na 90 % slovenská.

-         Z novších spomeniem Bedricha Ďuriša (* 1925), konseniora v Istebnom a člena prekladateľskej komisie pripravujúcej nedávno vydaný prvý slovenský ekumenický preklad Biblie

-         a napokon spisovateľa Ela Šándora (* 1896), známeho dielom Sváko Ragan z Brezovej.

Z katolíckych rodákov pre krátkosť času uvediem len biskupa  Mons. Pavla Jantauscha, ktorý stál štvrťstoročie na čele Trnavského biskupstva. Chcem tu vyzdvihnúť skutočnosť, že už ako mladý farár v Dubovej pekne spolupracoval s Pavlom Zochom, evanjelickým farárom v Modre. V čase najväčšej poroby národa (1906) sa spoločne angažovali za slovenského kandidáta evanjelika Milana Ivanku pri voľbách do uhorského snemu.

No Vrbové nielen dávalo veľké osobnosti Slovensku, ale ich aj dostávalo.

-         Pôsobil tu celý rad vzorných a horlivých kňazov: ako kaplán tu krátko pôsobil brat Ľudovíta Štúra Karol, neskôr vo Vrbovom účinkoval senior Július Bodnár, známy aj ako spisovateľ, práve vtedy bol postavený aj tento krásny chrám.

Nemôžeme zabudnúť na Jozefa Bučku, ktorého nekompromisný postoj voči fašizmu stál život, a to už na prahu slobody. Našu úctu si zaslúžia aj vynikajúci učitelia, napr. Ernest Križan, Michal Molnár, Štefan Dlháň. A čo je zaujímavé celé detstvo tu prežil aj geológ svetového mena Dionýz Štúr.

Aspoň toľko som Vám chcel povedať, milí priatelia, o našom meste a o našich evanjelikoch. Viem, že máte pred sebou dlhé a náročné rokovanie, preto na mnoho iného, zaujímavého nám neostáva čas. Mesto Vám Však venovalo prospekty, na ktorých si môže toho prečítať viac.

Napokon mi dovoľte zaželať Vám zmysluplné a podnetné rokovanie. Aby Vaša prítomnosť na tomto seniorálnom konvente bola užitočná, aby sa jeho závery preniesli aj do praktického života zborov celého Bratislavského seniorátu, a aby tak boli prínosom pre duchovnú formáciu a ozdravovanie našej spoločnosti. Je to veľmi dôležitá úloha, veď vieme, že svedectvo tomuto svetu, ku ktorému sme všetci povolaní, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je potrebné ukazovať ľuďom pravé hodnoty a dávať nádej, ktorej sme nositeľmi.

Na pamiatku dnešné veľkého dňa chcem ešte odovzdať pamätné medaile nášho mesta dôstojnému pánovi biskupovi Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milanovi Krivdovi a pani dozorkyni Bratislavského seniorátu Ing. Márii Záhorcovej.

Nech Boh žehná toto zhromaždenie! Všetko dobré, priatelia!

 

P3290006.JPG
P3290011.JPG
P3290019.JPG
2
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one