ZLATÁ KONFIRMÁCIA PO 50. ROKOCH

V I. slávnosť svätodušnú sme si v cirkevnom zbore vo Vrbovom už tradične pripomenuli okrem narodením cirkvi – zoslanie Ducha Svätého – aj zlatú konfirmáciu. Cirkevný zbor pozval konfirmandov, ktorí sa priznali k viere v Trojjediného Pána Boha dňa 18. mája 1958 za účinkovanie br. farára Alexandra Vyletela.

     Do chrámu Božieho symbolicky priviedli jubilantov tohoroční konfirmandi, ktorí budú konfirmovaní na sviatok Svätej Trojice.

     Na úvod služieb Božích domáci br. farár a senior M. Jäger privítal všetkých prítomných, najmä však jubilantov – konfirmandov. Prečítal mená piatich z 18-tich, ktorí sa už tohto dňa nedožili. Sú to: Ján BOOR, Milan MILČÍK, Kvetoslava ŠEVČÍKOVÁ rod. ĎURÍŠKOVÁ, Mária FAJNOROVÁ rod. JÁNOŠOVÁ a Emília MORAVČÍKOVÁ. Povstaním a chvíľou ticha sme si uctili ich pamiatku. Z 13 žijúcich prijalo pozvanie a prišli si obnoviť vieru v Boha 9 jubilantov: Ján BENDA, Juraj BORGULA, Ján ĎURIŠ, Stanislav FAJNOR, Pavel KRAJČÍK, Jaroslav LAJDA, Anna PAHOLÍKOVÁ rod. BOOROVÁ, Emília KÁZIKOVÁ rod. LAJDOVÁ a Viera ŠPÁNIKOVÁ rod. OBUCHOVÁ.                 

     Služby Božie po oslovení a privítaní začali slávnostnou liturgiou a kázňou s generálnym úvodom. Kázeň br. farára bola založená na základe textu z evanjelia podľa Jána 14, 26. Okrem iného povedal: „Sme v ohrození rátať viacej s tým, čo vidíme, ako s Bohom, ktorého nevidíme. A to nie je správne, - „lebo žijeme vierou a nie videním! (2K 5,7)“ Bez Ducha Svätého, bez toho, aby nám bol Pán Boh prítomný, nie je možné napredovanie vo viere; bez Ducha Svätého to nepôjde. Bez Božieho Ducha, bez Božej prítomnosti, nemáme ako cirkev budúcnosť. Smer nášho žitia závisí od toho, či Božie veci neodložíme ad acta, či Pána Boha nebudeme považovať za v minulosti uzavretú - vybavenú záležitosť. Orientácia nášho duchovného smerovania v mnohom záleží od toho, či sa chceme otvárať pôsobeniu Ducha Svätého, či sa s Bohom chceme  stretávať, dať sa Ním oslovovať - viesť dnes, zajtra.“      

     Po modlitbe a prímluvných modlitbách, kde si aj jubilujúci konfirmandi spomínali na svojich rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, ktorí ich pred 50-timi rokmi priviedli svojím životom a svedectvom k viere v Pána Boha a po zaspievaní piesne 633 sa jubilantom prihovoril ešte na krátko br. farár za základe textu zo Žalmu 23. Jubilantom potom predsedníctvo zboru odovzdalo pamätný list na Zlatú konfirmáciu a tohoroční konfirmandi odovzdávali kvety.

     Za všetkých konfirmandov sa cirkevnému zboru, bratovi farárovi a prítomným prihovoril a poďakoval Pavel Krajčík. Vo svojom príhovore okrem iného povedal: „50 rokov je dlhá doba v živote, prežili sme mladosť i zrelý vek. Dnes už naše hlavy sú postriebrené, telo unavené, prácou zodraté, ale viere čas neublíži. Viera v Boha nestarne, ale s pribúdajúcimi rokmi rastie. Vyznávame a ľutujeme, že v živote boli chvíle, keď sme boli od Boha vzdialení, ale On sa nás nevzdal, i keď sme sa rozišli po svete, ale nestratili. Dnes sme tu, aby sme za to všetko ďakovali Pánovi, že nás ako stratených synov a stratené dcéry dennodenne prijíma na milosť a žehná svojim požehnaním.“ Túto časť krátkym pozdravom ukončil br. zborový dozorca RNDr. Ľudovít Kuruc.    

     Keďže v túto nedeľu bola zároveň aj nedeľa matiek, deti z detskej besiedky so svojimi vyučujúcimi pripravili krátky program ku dňu matiek a mamičkám, babičkám a tetám vyrobili malý darček vo forme farebného motýľa s cukríkom, ktorého im v chráme Božom darovali.

     Záver slávnosti patril prisluhovaniu Večere Pánovej, požehnávaniu detí a záverečnej liturgii.   

     Popoludnie jubilujúci konfirmandi strávili v reštaurácii Čerenec, ktorá je v tesnej blízkosti priehrady rovnakého mena, kde v rozhovoroch si zaspomínali na predošlé roky.

Po 50-tich rokoch

Po 50-tich rokoch

Časť tohoročných a jubilujúci konfirmandi

Časť tohoročných a jubilujúci konfirmandi

Na slávnosti bol aj pán primátor mesta

Na slávnosti bol aj pán primátor mesta

Odovzdávanie pamätných listov

Odovzdávanie pamätných listov

Za konfirmandov sa prihovoril P. Krajčík

Za konfirmandov sa prihovoril P. Krajčík

Zborový dozorca pri pozdrave

Zborový dozorca pri pozdrave

Deti z detskej besiedky

Deti z detskej besiedky

Program ku dňu matiek

Program ku dňu matiek

Z programu detí

Z programu detí

Deti svojim matkám

Deti svojim matkám

Deti darujú mamám motýľov

Deti darujú mamám motýľov

Darček pre mamy

Darček pre mamy

Cukríkové motýle

Cukríkové motýle

Pred obedom v reštaurácii Čerenec

Pred obedom v reštaurácii Čerenec

Pohľad na účastníkov stretnutia

Pohľad na účastníkov stretnutia

Pohľad na účastníkov z inej strany

Pohľad na účastníkov z inej strany

11.05.2008 23:29:48
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one