Vo Vrbovom skončil jubilejný rok chrámu

Presbyterstvo cirkevného zboru vyhlásilo pred rokom jubilejný rok 85. výročia pamiatky posvätenia chrámu, ktorý sa začal 6.10.2013 a bol ukončený 26.10.2014 slávnostnými službami Božími. V priebehu roka na službách Božích zvestovalo slovo Božie niekoľko duchovných. 30.3.2014 to bol br. senior BAS Boris Mišina, 3,8.2014 riaditeľ ekumenickej pastorálnej služby MV SR Milan Petrula, 10.8.2014 br. senior susedného Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, 14.9.2014 br. generálny biskup Miloš Klátik a 12.10.2014 susedný br. farár z Trnavy Rastislav Hargaš.
Tohoročnej pamiatke posvätenia chrámu predchádzal slávnostný koncert v piatok 24.102014 na ktorom účinkovali: kantor z Limbachu Teodor Launer - organ, rodák z Vrbového Karol Lago – flauta a sopránsaxofón a Ľudovít Nosko – spev. Ich vystúpenie do ktorého dali celé svoje srdcia bolo odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Na záver im primátor mesta Ing. Ján Jánoška odovzdal novú publikáciu, ktorú vydalo mesto Vrbové od Dr. Ľubomíra Bosáka a Dr. Patrika Kýšku: „Vrbovský historický fotoalbum“. Túto publikáciu odovzdal aj zborovému farárovi a poblahoželal mu zároveň k jeho narodeninám.
V nedeľu vyvrcholil jubilejný rok slávnostnými službami Božími na ktorých sme si pripomenuli posvätenie chrámu, inaugurovali erb cirkevného zboru a zahájili XVIII. Ročník GORAZDOVO UMELECKÉ VRBOVÉ, Celoslovenský festival kresťanského umenia, vzdelávania a výchovy s duchovným programom „Na chválu a slávu svätému Gorazdovi.“
Po slávnostnej zvesti domáceho zborového farára založenej na slová starozmluvnej zvesti z knihy Ezdrášovej sme zaspievali dve slohy z piesne 628, ktorá sa stala pre mnohých členov akoby „zborovou hymnou“. Počas spevu mládež, konfirmandi a deti z besiedky priniesli pred oltár zborový erb, veľkú zástavu, stolovú zástavu, pečiatku zboru a novú pohľadnicu, ktoré boli inaugurované do užívania.
Zborový farár v krátkosti podal históriu tvorby erbov, zdôraznil že je známe, akú pozornosť venoval Dr. Martin Luther svojmu erbu a jeho symbolike.
Dnešné erby evanjelických cirkevných zborov vznikajú na základe historickej symboliky, ktoré tieto zbory v minulosti používali vo svojich pečatiach. Takto vznikol aj návrh erbu nášho cirkevného zboru vo Vrbovom na základe pečiatky zboru z r. 1783, keď bol znovuobnovený cirkevný zbor.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poslalo nášmu cirkevnému zboru oznámenie o registrovaní erbu a zároveň, v súlade s heraldickou tradíciou vystavilo slávnostnú erbovú listinu – armáles, ktorú prečítala zborová dozorkyňa Jana Miklášová.
Zarámovanú listinu armáles odovzdal predsedníctvu zboru Dr. Miroslav Holečko z Národného osvetového centra v Bratislave, ktorú prevzal od herolda Slovensko Dr. Ladislava Vrtela. Na záver po modlitbe bola vztýčená zborová zástava.
Nasledovala tretia časť slávnosti XVIII. Gorazdovo umeleckého Vrbové (GUV), „Hudobno-poetická kompozícia.“
Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., primátora mesta Ing. Jána Jánošku. Chrámovému zhromaždeniu sa prihovorili: v zastúpení predsedu TTSK Mgr. Jozef Behul, poverený riadeným sekcie úradu riadenia, v zastúpení primátora Dr. Ivan Borovský, poslanec mestského zastupiteľstva, ktorí prečítali od menovaných pozdrav a PaedDr. Miroslav Holečko, odborný pracovník, manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície.
Scenár a réžiu GUV mal Miroslav Holečko a Ľubor Hallon. Účinkovali: recitátor Ľubor Hallon, Mužská spevácka skupina „Rodokmeň“ pod umeleckým vedením prof. Ladislava Holáska. Chrámové zhromaždenie si vypočulo dve básne: Javorčeková - Poláková, M. „Hlas z chrámu“, Chuda, M.: Slovenské slovo. Recitoval Ľubor Hollon a nádherné piesne v staroslovenčine: Velik deň, Svjat, svjat, svjat, Uslyši Hospodi, Voskliknite Hospodevi, Da ispolňatsja a na záver po zaspievaní evanjelickej hymny zaspievali pieseň Aká si mi krásna.
Po duchovných hodoch prežitých v chráme pokračovali v rodinách hody telesné.

Fotogalériu si môžete pozrieť na tejto webovej stránke:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.855645741122987.1073741851.191389354215299&type=1
30.10.2014 16:24:16
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one