KONFIRMÁCIA 2008

18. mája 2008 na sviatok Svätej Trojice, vstúpilo slávnostne za doprovodu predsedníctva zboru do chrámu Božieho 13 mladých konfirmandov, 7 chlapcov a 6 dievčat, aby slávnostne a verejne vyznali vieru v Trojjediného Pána Boha.
     Tomuto aktu predchádzala dvojročná príprava. Vyvrcholením tejto prípravy bolo, že každý jeden konfirmand musel vedieť všetkých 5. častí Malého katechizmu Dr. M. Luthera (10. Božích prikázaní, Vieru všeobecnú kresťanskú, Modlitbu Pánovu, Krst svätý a Večeru Pánovu), naspamäť sa naučiť niekoľko biblických textov a napísať 4 testy. Po absolvovaní tejto časti v predvečer konfirmácie v sobotu 17.5.2008 bola v rámci večerných bohoslužieb skúška z celej konfirmačnej látky.
     V nedeľu sa konfirmandom na základe zvesti slova Božieho z evanjelia Lukáša 13, 6 - 9 prihovoril domáci br. farár – senior. Okrem iného im povedal: „Ako získať prax v kresťanskej viere? – Prinášajte ovocie viery, ovocie Ducha Svätého. Hľaďte – usilujte sa, aby váš život nebol bez ovocia. Tvorte pokoj. Usilujte sa oň nie len vo svete, ale aj vo vašich rodinách, úctou a poslušnosťou voči rodičom, učiteľom, predstaveným; vo vzťahu k spolužiakom, priateľom. Majte trpezlivosť s inými, aj so sebou. Nenazdávajte sa, že vaša mienka musí platiť za každú cenu. Prinášajte do vzťahov dôveru – navzdory tomu, že ste zažili či ešte zažijete sklamania. Dbajte, aby vašu životnú radosť neudusili hnev a trpkosť. Dávajte priestor radosti, tešte sa i z malých vecí.“
     Po otázkach, či chcú svoju krstnú zmluvu s Pánom Bohom potvrdiť, či veria v trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, konfirmandi spoločne vyznali Vieru všeobecnú kresťanskú a po nej odmietli neveru, hriech a všetky diabolské skutky a dali sľub, že s pomocou Ducha Svätého budú Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti dokazovať vernosť.
     Nato duchovný zboru vyhlásil konfirmandov za dospelých členov cirkvi a následne každému v abecednom poradí udelil osobné konfirmačné požehnanie s primeraným výrokom z Písma svätého. Konfirmovaní boli: Branislav BOOR, Diana BRANDEJSOVÁ, Andrea BÚZEKOVÁ,   Martin GOLIER, Michal GYÜRKE, Michal KLČO, Barbora KLČOVÁ, Marika KOSTELNÁ, Kornel LISÝ, Filip MIHÁLIK, Angelika OBUCHOVÁ, Barbora PAKANOVÁ, Ľuboš ŠKODÁČEK.
     Po speve Confirma Deus sa konfirmandi poďakovali Bohu, cirkvi, rodičom, krstným rodičom a zaspievali hymnu evanjelickej mládeže „K trónu slávy...“ a tiež sa poďakovali svojmu farárovi a katechétke. Nasledoval krátky príhovor zborového dozorcu RNDr. Kuruca a konfirmandi si prevzali od predsedníctva zboru konfirmačný dar – Rozpomienku, Novú zmluvu a Žalmy a nové vydanie Pašií.
    V ďalšej časti slávnosti konfirmandi prijali po prvý krát sviatosť Večere Pánovej aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.
     Povznášajúca slávnosť bola ukončená Áronovským požehnaním a hymnou „Hrad prepevný...“
Konfirmandi pred oltárom

Konfirmandi pred oltárom

Počas skúšky žalmov

Počas skúšky žalmov

Konsekrácia elementov Večere Pánovej

Konsekrácia elementov Večere Pánovej

Počas prisluhovania

Počas prisluhovania

20.05.2008 11:55:29
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one