INAUGURÁCIA ZBOROVÉHO ERBU CZ ECAV VRBOVÉ

V rámci slávnostných služieb Božích z príležitosti 85. výročia Pamiatky posvätenia chrámu bola aj inaugurácia nového zborového erbu. Zborový farár túto inauguráciu uviedol nasledovne:

Vážené slávnostné zhromaždenie,
na túto slávnostnú chvíľu 85. výročia PPCH náš zbor zaradil zvláštnu udalosť - inauguráciu erbu CZ ECAV NA SLOVENSKU VRBOVÉ. Na jej vysvetlenie si dovolím niekoľkými slovami Vás uviesť do sveta erbov a súčasnej erbovej tvorby.
Erby sú dedičstvom rytierskeho stredoveku. Pôvodne vznikli v súvislosti s rytierskym spôsobom boja, čoskoro však prekročili tento vojenský rámec a rozšírili sa do všetkých oblastí spoločenského života. Erby začali používať nielen rytieri, či rytierske rády ale aj mestá, cechy a jednotliví mešťania, obchodníci a remeselníci, profesori univerzít, lekári, umelci a vzdelanci, ale aj kňazi, a v neposlednom rade cirkevné inštitúcie rôznych konfesií. Je známe, akú pozornosť venoval Dr. Martin Luther svojmu erbu a jeho symbolike.
Heraldickú tvorbu mali v jednotlivých štátoch na starosti heroldi. Bolo to tak aj za Lutherových čias. Spomeňme, že známy herold Gašpar Sturm - heroldským menom herold Nemecko (Tutzschland) - sprevádzal r. 1521 Martina Luthera z Wittenbergu na snem do Wormsu.
V niektorých štátoch heroldská inštitúcia pretrváva od 14. stor., v iných štátoch neskôr agendu heroldov prevzali moderné ministerstvá. Tak to bolo aj na Slovensku, kde bola do kompetencie ministerstva vnútra začlenená aj heraldická agenda, predo všetkým Heraldický register, ktorý spolupracuje s viacerými poradnými orgánmi - heraldickou komisiou Ministerstva, Heraldickým kolégiom, ale aj s Heraldickou komisiou našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Dnešné erby evanjelických cirkevných zborov vznikajú na základe historickej symboliky, ktoré tieto zbory v minulosti používali vo svojich pečatiach. Takto vznikol aj návrh erbu cirkevného zboru vo Vrbovom na základe pečiatky zboru z r. 1783. V jeho historickej pečati je zobrazená Biblia, kríž, ratolesť viniča a kalich. Keďže viaceré cirkevné zbory používali podobné znamenia bola historická symbolika doplnená o vŕbové vetvičky, pripomínajúce pomenovanie mesta, v ktorom cirkevný zbor pôsobí. Tým sa stal erb evanjelického cirkevného zboru vo Vrbovom jedinečný.
Návrh erbu kladne posúdila Heraldická komisia ECAV a odporučila ho na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poslalo cirkevnému zboru oznámenie o registrovaní erbu a zároveň, v súlade s heraldickou tradíciou vystavilo slávnostnú erbovú listinu – armáles.

Toto znenie prečítala sestra zborová dozorkyňa.

Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Odbore archívov a registratúr, podľa zákona číslo päťstosedemdesiatpäť z roku dvetisícjeden Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s prihliadnutím na cirkevný zákon Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku číslo dva z roku dvetisícdesať o vonkajších symboloch, ako aj na cirkevné nariadenie číslo jeden z roku dvetisícjedenásť, o používaní vonkajších symbolov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej evanjelickej heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity evanjelických cirkevných zborov týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové o zapísanie erbu tohto cirkevného zboru do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu, zobral do úvahy že návrh erbu bol kladne posúdený v Heraldickej komisii Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a po konzultácii s pani magisterkou Máriou Mrižovou, doktorkou filozofie, poverenou zastupovaním riaditeľa Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zodpovednou za Heraldický register Slovenskej republiky, v jej prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána Zdenka Alexyho, člena Heraldického kolégia a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho zaregistrovanie a používanie. Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové má túto podobu: v modrom štíte zlatý kalich na zlatej, striebornou oriezkou opatrenej knihe, prekrývajúcej zlatý pravošikmý kríž a zlatú ľavošikmú ratolesť viniča s jedným zlatým strapcom hrozna a jedným strieborným listom; to všetko zdola ovenčené dvoma zlatými vŕbovými vetvičkami. Nad štítom na zlatej krížovej žrdi pripevnená vejúca, do štyroch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže. Erb Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou W-294/2014. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä v korešpondencii, pečiatkach, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu, predsedu Heraldickej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa trinásteho októbra roku dvetisícštrnásť. +++++++++++++++++++++

Túto listinu zarámovanú v ráme z Bratislavy od Dr. Vrtela priniesol Dr. Miroslav Holečko a odovzdal ju predsedníctvu zboru.
Po odovzdaní listiny sa zborový farár pomodlil nasledovnú modlitbu a tak bol akt inaugurácie erbu zakončený.

Modlitba:
Trojjediný Pane Bože, ďakujeme tento dnešný deň PPCH, keď uvádzame do života erb, pečať i vlajku. V štíte erbu sa nachádzajú hlavné kresťanské symboly. Kalich, tento kalich nech je kalichom dobrorečenia a vďaky za Tvoju nevinne vyliatu krv. Je tam Biblia – Písmo Sväté, ktoré nech je pre nás tým čerstvým prameňom a zelenou pastvou na našich cestách. Je tam kríž, znak našej spásy a záchrany, na ktorý si dal pribiť Tvojho Syna aby sme život mali a hojne ho mali. Je tam aj ratolesť viniča. Tvoj Syn je tým pravým vínnym kmeňom, do ktorého zaštepujeme naše deti, keď ich krstíme a zbavujeme dedičného hriechu. Je tam aj symbolika po ktorej sa nazýva aj naše mesto, dve zdola ovenčené zlaté vŕbové vetvičky. Nech každému, kto sa stretne s týmito symbolmi zboru a sa na ne zahľadí prídu na um slová augsburského vyznania 7. článku, ktorý hovorí, že cirkev je spoločenstvom veriacich, kde sa čistotne slovo Božie káže a Sviatosti podľa nariadenia PJK prisluhujú. Buď s nami teraz i naveky vekov. Amen.
ERB_KOMPLET.jpg
erb_farebný1.jpg
20141027_150833.jpg
RUžA.jpg
28.10.2014 08:36:58
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one