ZO ŽIVOTA ZBORU

18. mája 2008 na sviatok Svätej Trojice, vstúpilo slávnostne za doprovodu predsedníctva zboru do chrámu Božieho 13 mladých konfirmandov, 7 chlapcov a 6 dievčat, aby slávnostne a verejne vyznali vieru v Trojjediného Pána Boha.
     Tomuto aktu predchádzala dvojročná príprava. Vyvrcholením tejto prípravy bolo, že každý jeden konfirmand musel vedieť všetkých 5. častí Malého katechizmu Dr. M. Luthera (10. Božích prikázaní, Vieru všeobecnú kresťanskú, Modlitbu Pánovu, Krst svätý a Večeru Pánovu), naspamäť sa naučiť niekoľko biblických textov a napísať 4 testy. Po absolvovaní tejto časti v predvečer konfirmácie v sobotu 17.5.2008 bola v rámci večerných bohoslužieb skúška z celej konfirmačnej látky.
     V nedeľu sa konfirmandom na základe zvesti slova Božieho z evanjelia Lukáša 13, 6 - 9 prihovoril domáci br. farár – senior. Okrem iného im povedal: „Ako získať prax v kresťanskej viere? – Prinášajte ovocie viery, ovocie Ducha Svätého. Hľaďte – usilujte sa, aby váš život nebol bez ovocia. Tvorte pokoj. Usilujte sa oň nie len vo svete, ale aj vo vašich rodinách, úctou a poslušnosťou voči rodičom, učiteľom, predstaveným; vo vzťahu k spolužiakom, priateľom. Majte trpezlivosť s inými, aj so sebou. Nenazdávajte sa, že vaša mienka musí platiť za každú cenu. Prinášajte do vzťahov dôveru – navzdory tomu, že ste zažili či ešte zažijete sklamania. Dbajte, aby vašu životnú radosť neudusili hnev a trpkosť. Dávajte priestor radosti, tešte sa i z malých vecí.“
     Po otázkach, či chcú svoju krstnú zmluvu s Pánom Bohom potvrdiť, či veria v trojjediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, konfirmandi spoločne vyznali Vieru všeobecnú kresťanskú a po nej odmietli neveru, hriech a všetky diabolské skutky a dali sľub, že s pomocou Ducha Svätého budú Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti dokazovať vernosť.
     Nato duchovný zboru vyhlásil konfirmandov za dospelých členov cirkvi a následne každému v abecednom poradí udelil osobné konfirmačné požehnanie s primeraným výrokom z Písma svätého. Konfirmovaní boli: Branislav BOOR, Diana BRANDEJSOVÁ, Andrea BÚZEKOVÁ,   Martin GOLIER, Michal GYÜRKE, Michal KLČO, Barbora KLČOVÁ, Marika KOSTELNÁ, Kornel LISÝ, Filip MIHÁLIK, Angelika OBUCHOVÁ, Barbora PAKANOVÁ, Ľuboš ŠKODÁČEK.
     Po speve Confirma Deus sa konfirmandi poďakovali Bohu, cirkvi, rodičom, krstným rodičom a zaspievali hymnu evanjelickej mládeže „K trónu slávy...“ a tiež sa poďakovali svojmu farárovi a katechétke. Nasledoval krátky príhovor zborového dozorcu RNDr. Kuruca a konfirmandi si prevzali od predsedníctva zboru konfirmačný dar – Rozpomienku, Novú zmluvu a Žalmy a nové vydanie Pašií.
    V ďalšej časti slávnosti konfirmandi prijali po prvý krát sviatosť Večere Pánovej aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.
     Povznášajúca slávnosť bola ukončená Áronovským požehnaním a hymnou „Hrad prepevný...“
Konfirmandi pred oltárom

Konfirmandi pred oltárom

Počas skúšky žalmov

Počas skúšky žalmov

Konsekrácia elementov Večere Pánovej

Konsekrácia elementov Večere Pánovej

Počas prisluhovania

Počas prisluhovania

V I. slávnosť svätodušnú sme si v cirkevnom zbore vo Vrbovom už tradične pripomenuli okrem narodením cirkvi – zoslanie Ducha Svätého – aj zlatú konfirmáciu. Cirkevný zbor pozval konfirmandov, ktorí sa priznali k viere v Trojjediného Pána Boha dňa 18. mája 1958 za účinkovanie br. farára Alexandra Vyletela.

     Do chrámu Božieho symbolicky priviedli jubilantov tohoroční konfirmandi, ktorí budú konfirmovaní na sviatok Svätej Trojice.

     Na úvod služieb Božích domáci br. farár a senior M. Jäger privítal všetkých prítomných, najmä však jubilantov – konfirmandov. Prečítal mená piatich z 18-tich, ktorí sa už tohto dňa nedožili. Sú to: Ján BOOR, Milan MILČÍK, Kvetoslava ŠEVČÍKOVÁ rod. ĎURÍŠKOVÁ, Mária FAJNOROVÁ rod. JÁNOŠOVÁ a Emília MORAVČÍKOVÁ. Povstaním a chvíľou ticha sme si uctili ich pamiatku. Z 13 žijúcich prijalo pozvanie a prišli si obnoviť vieru v Boha 9 jubilantov: Ján BENDA, Juraj BORGULA, Ján ĎURIŠ, Stanislav FAJNOR, Pavel KRAJČÍK, Jaroslav LAJDA, Anna PAHOLÍKOVÁ rod. BOOROVÁ, Emília KÁZIKOVÁ rod. LAJDOVÁ a Viera ŠPÁNIKOVÁ rod. OBUCHOVÁ.                 

     Služby Božie po oslovení a privítaní začali slávnostnou liturgiou a kázňou s generálnym úvodom. Kázeň br. farára bola založená na základe textu z evanjelia podľa Jána 14, 26. Okrem iného povedal: „Sme v ohrození rátať viacej s tým, čo vidíme, ako s Bohom, ktorého nevidíme. A to nie je správne, - „lebo žijeme vierou a nie videním! (2K 5,7)“ Bez Ducha Svätého, bez toho, aby nám bol Pán Boh prítomný, nie je možné napredovanie vo viere; bez Ducha Svätého to nepôjde. Bez Božieho Ducha, bez Božej prítomnosti, nemáme ako cirkev budúcnosť. Smer nášho žitia závisí od toho, či Božie veci neodložíme ad acta, či Pána Boha nebudeme považovať za v minulosti uzavretú - vybavenú záležitosť. Orientácia nášho duchovného smerovania v mnohom záleží od toho, či sa chceme otvárať pôsobeniu Ducha Svätého, či sa s Bohom chceme  stretávať, dať sa Ním oslovovať - viesť dnes, zajtra.“      

     Po modlitbe a prímluvných modlitbách, kde si aj jubilujúci konfirmandi spomínali na svojich rodičov, starých rodičov a krstných rodičov, ktorí ich pred 50-timi rokmi priviedli svojím životom a svedectvom k viere v Pána Boha a po zaspievaní piesne 633 sa jubilantom prihovoril ešte na krátko br. farár za základe textu zo Žalmu 23. Jubilantom potom predsedníctvo zboru odovzdalo pamätný list na Zlatú konfirmáciu a tohoroční konfirmandi odovzdávali kvety.

     Za všetkých konfirmandov sa cirkevnému zboru, bratovi farárovi a prítomným prihovoril a poďakoval Pavel Krajčík. Vo svojom príhovore okrem iného povedal: „50 rokov je dlhá doba v živote, prežili sme mladosť i zrelý vek. Dnes už naše hlavy sú postriebrené, telo unavené, prácou zodraté, ale viere čas neublíži. Viera v Boha nestarne, ale s pribúdajúcimi rokmi rastie. Vyznávame a ľutujeme, že v živote boli chvíle, keď sme boli od Boha vzdialení, ale On sa nás nevzdal, i keď sme sa rozišli po svete, ale nestratili. Dnes sme tu, aby sme za to všetko ďakovali Pánovi, že nás ako stratených synov a stratené dcéry dennodenne prijíma na milosť a žehná svojim požehnaním.“ Túto časť krátkym pozdravom ukončil br. zborový dozorca RNDr. Ľudovít Kuruc.    

     Keďže v túto nedeľu bola zároveň aj nedeľa matiek, deti z detskej besiedky so svojimi vyučujúcimi pripravili krátky program ku dňu matiek a mamičkám, babičkám a tetám vyrobili malý darček vo forme farebného motýľa s cukríkom, ktorého im v chráme Božom darovali.

     Záver slávnosti patril prisluhovaniu Večere Pánovej, požehnávaniu detí a záverečnej liturgii.   

     Popoludnie jubilujúci konfirmandi strávili v reštaurácii Čerenec, ktorá je v tesnej blízkosti priehrady rovnakého mena, kde v rozhovoroch si zaspomínali na predošlé roky.

Po 50-tich rokoch

Po 50-tich rokoch

Časť tohoročných a jubilujúci konfirmandi

Časť tohoročných a jubilujúci konfirmandi

Na slávnosti bol aj pán primátor mesta

Na slávnosti bol aj pán primátor mesta

Odovzdávanie pamätných listov

Odovzdávanie pamätných listov

Za konfirmandov sa prihovoril P. Krajčík

Za konfirmandov sa prihovoril P. Krajčík

Zborový dozorca pri pozdrave

Zborový dozorca pri pozdrave

Deti z detskej besiedky

Deti z detskej besiedky

Program ku dňu matiek

Program ku dňu matiek

Z programu detí

Z programu detí

Deti svojim matkám

Deti svojim matkám

Deti darujú mamám motýľov

Deti darujú mamám motýľov

Darček pre mamy

Darček pre mamy

Cukríkové motýle

Cukríkové motýle

Pred obedom v reštaurácii Čerenec

Pred obedom v reštaurácii Čerenec

Pohľad na účastníkov stretnutia

Pohľad na účastníkov stretnutia

 

 

MGR. JÚLIUS GABUL
27.3.1915 - 30.3.2008
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vrbové na čele s predsedníctvom zboru a ďalšími členmi zboru sa vo štvrtok 3. apríla 2008 o 15.00 hodine v evanjelického chrámu v Liptovskom Mikuláši lúčil so svojím bývalým farárom Mgr. Júliusom Gabulom, ktorý v našom zbore pôsobil v rokoch 1985 - 1993.
     Július Gabul sa narodil ako jediné dieťa 27.3.1915 v Čabradskom Vrbovku. Do stavu manželského vstúpil 18.11.1947 v Banskej Štiavnici s Darinou rod. Kachničovou, ktorá zomrela v novembri m. r. krátko pred dovŕšením 60. výročia sobáša. V manželstve im Pán požehnal tri deti Milan, Zora a Július.
     Po ukončení teologických štúdii pôsobil ako farár v Partizánskom (1947 – 1959), kde postavil kostol.
     V L. Mikuláši pôsobil J. Gabul v rokoch 1959-1985. Účinkovanie brata farára Gabula bolo nesmierne zložité. Každá aktivita v zbore bola štátnou správou negatívne hodnotená. Nutná oprava kostola, vymaľovanie chrámu podľa návrhu akad. maliarky Ester Šimerovej - Martinčekovej je dodnes svedkom premyslenej maľby a úpravy kostola. K najťažším prácam patrila výstavba kostola v Iľanove. Dňa 1.2.1976 bola posvätená modlitebňa v Iľanove.
     Vo Vrbovom pôsobil od roku 1985 – 1993. Za účinkovania vo Vrbovom generálne opravil kostol z vnútra. Previedla sa rekonštrukcia elektrických rozvodov a vymaľovanie kostola (1989).
     Zomrel v Bratislave 30.3.2008, keď sa dožil 93 rokov a 3 dni. Bol najstarším žijúcim farárom v evanjelickej cirkvi.
     Nech mu Pán dopraje tiché spočinutie až do dňa vzkriesenia.

 

Nad otvoreným hrobom

Nad otvoreným hrobom

1
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one