Texty z Písma pre evanjelizáciu ProChrist 2009

Milí čitatelia webovej stránky!

Aby ste sa mohli dobre prirpaviť na evanjelizáciu ProChrist 2009, ktorá bude aj v našom meste, prinášame Vám celé znenie jednotlivých textov z Písma, na ktoré bude mať Ulrich Parzany evanjelizačné kázne.

Zároveň vyprosujeme od nášho Pána požehnanie na toto podujatie, ako aj dar Ducha Svätého prí čítaní jednotlivých textov z Pásma.

PONDELOK 30.03.09

Ján 4, 46 – 54

46  Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. 47  Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. 48  I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. 49  Odpovedal Mu kráľovský úradník: Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. 50  Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. 51  Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. 52  Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej<a> mu prestala horúčka. 53  Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. 54  Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.

 

 

UTOROK 31.03.09

Lukáš 14, 16 – 24

16  On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. 17  V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! 18  Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. 19  Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. 20  Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. 21  Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. 22  Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. 23 Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.

 

 

STREDA 01.04.09

Ján 6, 66 – 69

66  Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67  Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68  Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69  a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží.

 

 

ŠTVRTOK 02.04.09

Matúš 27, 1 - 66

1  Na úsvite poradili sa všetci veľkňazi a starší ľudu o Ježišovi, že Ho usmrtia. 2  Poviazali Ho teda, odviedli a vydali Pontskému Pilátovi, vladárovi. 3  Keď Judáš, Jeho zradca, videl, že Ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším tridsať strieborných 4  a povedal: Zhrešil som, zradiac krv nevinnú. Ale oni mu odpovedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. 5  Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa; potom išiel a obesil sa. 6  A veľkňazi vzali peniaze a povedali: Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. 7  Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebisko pre cudzincov. 8  Preto sa to pole až podnes volá Poľom krvi. 9  Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš: I vzali tridsať strieborných, cenu predaného, ktorého natoľko ocenili (niektorí) zo synov Izraela, 10  a dali ich za hrnčiarovo pole, ako naložil Pán. 11  Ježiša však postavili pred vladára. I spýtal sa Ho vladár: Či si Ty kráľ židovský? Ježiš mu povedal: Ty hovoríš. 12  A keď veľkňazi a starší žalovali na Neho, nič neodpovedal. 13  Vtedy povedal Pilát: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti Tebe? 14  Ale (Ježiš) mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15 Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. 16  Mali práve väzňa, ktorý sa menoval Barabbáš. 17  Keď sa teda zhromaždili, povedal im Pilát: Ktorého si žiadate, aby som vám prepustil: Barabbáša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus? 18  Lebo vedel, že Ho vydali zo závisti. 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu žena: Nemaj nič s tým Spravodlivým! Lebo som mnoho vytrpela dnes vo sne pre Neho. 20  Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si vyžiadali Barabbáša a zahubili Ježiša. 21  Spýtal sa ich vladár: Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Zvolali: Barabbáša! 22 Pilát im povedal: Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať Ho. 23  On sa opýtal: Čože urobil zlé? Ale oni tým hlasnejšie kričali: Ukrižovať Ho! 24  Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Čistý som od krvi tohto Spravodlivého; zodpovednosť je na vás! 25  Odpovedal všetok ľud: Krv Jeho na nás a na naše deti! 26  Potom im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali. 27 Vladárovi vojaci prevzali vtedy Ježiša, odviedli Ho do vládnej budovy a zhromaždili okolo Neho celý prápor<a> vojska. 28  I vyzliekli Ho a obliekli do šarlátového plášťa, 29  uplietli veniec z tŕnia a položili Mu ho na hlavu, do pravej ruky podali Mu trstinu, padali pred Ním na kolená a posmievali sa Mu: Buď pozdravený, kráľ židovský! 30  Pľuvali na Neho, brali Mu trstinu a bili Ho po hlave. 31  Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha, potom Ho viedli, aby Ho ukrižovali. 32 Keď vychádzali, stretli človeka z Kyrény, menom Šimon; toho prinútili vziať Jeho kríž. 33  Keď došli na miesto, nazvané Golgota, to je Lebečné miesto,34  dali Mu piť vína zmiešaného so žlčou; ale keď ochutnal, nechcel piť. 35  Keď Ho ukrižovali, losovaním si podelili Jeho rúcho, aby sa naplnilo, čo povedal prorok: Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. 36  Potom si sadli a strážili Ho tam. 37  Nad hlavu Mu vyložili nápis viny: Toto je Ježiš, kráľ židovský. 38  Spolu s Ním boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden sprava a druhý zľava. 39  A tí, čo chodili tadiaľ, rúhali sa Mu, potriasali hlavami 40  a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! 41  Podobne sa Mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac: 42  Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho! 43  Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som! 44  A podobne Ho potupovali aj lotri, ktorí boli s Ním ukrižovaní. 45  Od šiestej hodiny<a> nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 46  A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47  Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá tento! 48  A jeden z nich hneď bežal, vzal hubku, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával Mu piť. 49  Ale ostatní hovorili: Nechaj Ho, nech vidíme, či Ho Eliáš príde vyslobodiť. 50  A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. 51  A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, 52  hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, 53  vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54  Avšak stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento! 55 A bolo tam mnoho žien prizerajúcich sa zďaleka, ktoré prišli za Ježišom z Galiley posluhovať Mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Jozefova, a matka synov Zebedeových. 57 Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z Arimatie, menom Jozef, ktorý tiež bol Ježišovým učeníkom. 58 Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Nato Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. 59  Jozef vzal teda telo, zavinul ho do čistého plátna, 60  položil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly, privalil veľký kameň k otvoru a odišiel. 61  A bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu. 62  Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch budem vzkriesený. 64  Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci Jeho učeníci, neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. 65  Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! 66  A šli, zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.

 

PIATOK 03.04.09

Ján 20, 1 - 31

1  V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. 2  I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam Ho položili. 3  Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a šli ku hrobu. 4  Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel prvý ku hrobu. 5  Nahnúc sa, videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. 6  Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vstúpil do hrobu a videl tam plachty ležať. 7  Ale šatka, ktorú (Ježiš) mal na hlave, nebola medzi plachtami, lež osobitne zvinutá na inom mieste. 8  Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobu, i videl a uveril; 9  ešte totiž nepoznali Písmo, že mal vstať z mŕtvych. 10  Potom sa učeníci vrátili domov. 11  Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu 12  a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. 13  Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. 14  Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. 15  I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho odnesiem. 16  Ježiš ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbúni! to znamená Majstre! 17  Ježiš jej riekol: Nezdržuj ma, lebo som ešte nevstúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. 18  A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej to povedal. 19  V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 20  Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. 21  Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. 22  A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha Svätého. 23 Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im. 24  Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25  Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. 26  Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 27  Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 28  Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! 29  A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. 30  Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. 31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho mene.

 

 

SOBOTA 04.04.09

Ján 3, 1 – 16

1  Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2  Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3  Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. 4  Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. 5  Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7  Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. 8  Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. 9  Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? 10  Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? 11  Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. 12  Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13  A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka. 14  A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, 15  aby každý veriaci mal v Ňom večný život. 16  Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

 

 

NEDEĽA 05.04.09

Skutky 16, 11 – 40

11  Pustili sme sa teda z Troady na more a plavili priamo na Samotráku, na druhý deň do Neapolisu, 12  odtiaľ do Filipisu, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto časti Macedónie. 13  V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde - ako sme sa nazdávali - (Židia) sa modlievali; sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. 14  Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. 15  Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás. 16  Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením prinášala svojim pánom bohatý zárobok. 17  Nasledovala Pavla a volajúc za nami, hovorila: Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. 18  A robila to mnoho dní. Ale Pavel sa hneval a obrátiac sa, povedal tomu duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej v tú hodinu. 19  Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili Pavla a Síla a vliekli ich na námestie pred (mestský) súd; 20  i predviedli ich pred sudcov hovoriac: Títo ľudia búria naše mesto; sú Židia 21  a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme prijať, ani zachovávať. 22  Súčasne aj zástup povstal proti nim a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich zbičovať. 23  Keď ich zbičovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. 24  Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. 25  Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. 26 Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. 27  Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. 28  Ale Pavel zavolal silným hlasom: Neubližuj si! Veď sme všetci tu! 29  I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, 30  vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? 31  Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! 32  Potom hovorili mu slovo Božie, aj všetkým v jeho dome. 33  V tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. 34  Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. 35  Keď sa rozodnilo, poslali sudcovia drábov s odkazom: Vypusť tých ľudí! 36 Žalárnik oznámil Pavlovi tie slová: Sudcovia odkázali, aby sme vás prepustili. Vyjdite teda a choďte v pokoji! 37  Ale Pavel im povedal: Verejne a bez odsúdenia zbili nás, rímskych občanov, a uvrhli do väzenia; a teraz nás ešte tajne vyháňajú? To nie; nech sami prídu a vyvedú nás! 38  Drábi oznámili sudcom tieto slová. I preľakli sa, keď počuli, že sú Rimania. 39  A prišli, odprosovali ich, potom ich vyviedli a prosili, aby odišli z mesta. 40  Vyjdúc z väzenia, vošli k Lýdii, ponavštevovali, ponapomínali bratov a odišli.

 

 

PONDELOK 06.04.09

Lukáš 11, 1 – 13

1  Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2  Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4  A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! 5  Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ môj, požičaj mi tri chleby, 6  lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; 7  a on by znútra odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 8  hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. 9  Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; 10  lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. 11 Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? 12  Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? 13  Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?

 

18.02.2009 08:34:41
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one