Chcem sa poďakovať presbyterom a členom zboru, ktorí sa zúčastnili brigády na jarnom upratovaní areálu okolo fary a kostola. Vo štvrtok 22.3. za postrihanie kríkov ďakujem Petrovi Banákovi a brigádnikom Pavlovi Mosnému  z Prašníka a Jánovi Višňovskému, Edite Jägrovej, Zuzane Karlíkovej, Oľge Pakanovej, Anne Igazovej z Vrbového. V piatok 23.3. ďakujem trom bratom za vyčistenie kanála pred farským plotom, ktorý je v správe mesta. Na vyčistení pracovali: Ján Višňovský, Ľudovít Kuruc a Jaroslav Mikláš a pokračovali vo vyhrabávaní parkov sestry Jana Miklášová, Edita Jägrová, Eva Dvorská a Zuzana Bubláveková. Pre málo brigádnikov sa nedokončilo vyčistenie priestranstva pred zborovým domom a od plotu z farskej strany. Preto sa pokračovalo v pondelok 26.3., keď prišli pracovať ses. Anna Mosná s neterou Mirkou z Prašníka a br. Ján Mozolák z Vrbového, ktorý vyčistil priestranstvo popri plote od Hoštákov. V utorok 27.3. br. Mozolák vyčistil a oslobodil betón na plote od machu a lyšajov. Ešte raz všetkým vďaka.  

Poďakovanie patrí aj mestu za odvezenie špiny a blata z kanála.

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-03-27 13.18.11.jpg
2012-03-27 13.18.22.jpg
2012-03-27 13.18.49.jpg
2012-03-27 13.19.23.jpg
2012-03-27 13.20.00.jpg
2012-03-27 13.20.19.jpg
2012-03-27 13.20.51.jpg
2012-03-27 13.20.55.jpg
2012-03-27 13.21.43.jpg
2012-03-28 10.32.33.jpg
2012-03-28 10.32.36.jpg
2012-03-28 10.33.13.jpg
2012-03-28 10.33.17.jpg
2012-03-28 10.33.45.jpg
2012-03-28 10.34.08.jpg

     Milí bratia a sestry, presbyterstvo a predsedníctvo cirkevného zboru pozýva svojich členov na zasadnutie výročného účtovného a volebného konventu, ktorý sa bude konať v nedeľu 4. marca 2012 o 9.30 hod. v chráme Božom vo Vrbovom v rámci služieb Božích s nasledovným programom: 

a) Modlitba na začiatku konventu - zborový farár M. Jäger

b) Príhovor zbor. dozorcu RNDr. Ľudovíta Kuruca, CSc.

c) Zriadenie konventu:

    určenie: zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

    schválenie: skrutátorov, volebnej komisie, mandátovej

    a návrhovej komisie

d) Oboznámenie s programom konventu a schválenie

e) kontrola uznesení z posledného konventu,

    schválenie zápisnice

f) Výročná kňazská správa za rok 2011 

g) Správa zborového dozorcu o zasadnutiach presbyterstva

-   Odovzdanie úradu novej zborovej dozorkyni

h) Voľby

i)  Správa o hospodárení zboru za rok 2011

j) Revízna správa

k) Rozpočet na rok 2012  

l)  Rozprava k bodom  f), g), i), j), k) .

m) Rôzne

n) Návrhy presbyterstva pred konvent, návrhy konventuálov

    a schvaľovanie uznesení

o) zakončenie – ses. dozorkyňa PhDr. Jana Miklášová

 

Bohoslužby v pôstnom čase v r. 2012.doc  59.39kB

     Obdobie pôstu do ktorého sme vstúpili nie je o tých druhých, ale je o nás. Je o mne, o tebe. A našej ochote nadstaviť si zrkadlo a prijať toho, kto sa na nás z neho bude dívať. Boh ho miluje. To je dostatočný dôvod nepremárniť pôstny čas, ktorý je pred nami ako výzva. Výzva na odpustenie. Sebe a potom aj druhým.


     Pre Boha je odpustenie najjednoduchšia vec na svete. Pre nás často najťažšia. Odpustenie je priepasť, ktorá nás navzájom oddeľuje. Odpúšťajme si navzájom, tak ako Boh odpúšťa nám. A nepýtajme sa: "Prečo mám byť prvý?" Kto z ľudí prosil Ježiša pod krížom o odpustenie? A on nám ho napriek tomu dal. Nezištne a z lásky vyslovuje prosbu: "Nepočítaj im tento hriech." 
     Požehnaný čas pôstu praje predsedníctvo zboru.Čestné prehlásenie.doc  37.38kB

     Presbyterstvo CZ Vrbové na svojom zasadnutí dňa 6. januára 2012 svojim uznesením vypisuje voľby zborových funkcionárov a presbyterov v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Vrbové podľa Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011 § 8, ods. (1), písm. d) - stratou funkcie uplynutím času.


     Týmto paragrafom sa uvoľňujú nasledovné pozície: prvý zástupca zborového dozorcu z Prašníka, druhý zástupca zborového dozorcu z Vrbového, zborového kurátora, predsedu ZHV, predsedu RV, účtovníka, katechétu, a 6 presbyterov.      


     Volebné obdobie končí týmto bratom a sestrám: Judite Sedlákovej, prvej zástupkyni zborového dozorcu, PhDr. Jane Miklášovej, druhej zástupkyni zborového dozorcu, Jánovi Višňovskému, ktorý sa vzdal funkcie kurátora, Ing. Zlatici Gabrišovej, predsedníčke ZHV,  Mgr. Božene Kamenickej, predsedníčke Revízneho výboru, Bc. Anne Boškovičovej, účtovníčke, Edite Jägrovej, katechétke, a presbyterom: Ing. Jarmile Zeleňákovej, Viliamovi Boorovi, Zuzane Bublávekovej, Ing. Ivanovi Durcovi, Vlaste Hornáčkovej, a Judite Mišechovej. 


     Vo funkciách ostávajú až do skončenia ich volebného obdobia nasledovní bratia a sestry: Viliam Kázik, filiálny kurátor r. 2014, JUDr. Anna Nosková, zapisovateľka r. 2016, a riadny presbyteri: Eva Dvorská r. 2017, Emília Nosková r. 2014, Pavol Svetlík r. 2015, Štefan Zámečník r. 2014 a 4 náhradní presbyteri: Štefan Fajnor r. 2014, Paulína Lisá r. 2016, Ing. Dušan Lajda, r. 2017 a Mgr. Emília Školudová, r. 2014.                                    


     Podmienky kandidovania za uvoľnené miesta sú stanovené v  Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993, ktorým bola prijatá ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústav. zákona č. 1/2010,


     Článok 7  Práva a povinnosti člena cirkvi (1) Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva: a) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru, b) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti, c) žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívat služby cirkevnej charity, d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov, e) predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom, f) zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich, g) domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi (2) Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti. (3) Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.


     Článok 9  (1) Povinnosti člena Evanjelickej cirkvi: a) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí, b) žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu, c) rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave, d) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti, e) podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi, f) dodržiavať ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov


     Administratívna informácia pre uchádzačov na uprázdnené miesta:


     Kandidáti na hore vymenované uprázdnené miesta musia podpísať čestné prehlásenie ku kandidatúre na príslušné funkcie, ktoré sú v prílohe na webovej stránke cirkevného zboru, alebo si ich možno vyžiadať na farskom úrade.


     Termín odovzdania čestných prehlásení na voľby je do 11. februára 2012 do 14.00 hod., keď bude zasadať posledné zborové presbyterstvo v terajšom zložení, ktoré bude pripravovať výročný účtovný a volebný zborový konvent.


     Na výročnom konvente síce bude ešte možnosť podať návrh na doplnenie kandidátky, ale predsedníctvo zboru prosí o dodržanie termínu 11. február 2012 do 14.00 hod. aby sa mohli včas pripraviť hlasovacie lístky s navrhnutými kandidátmi v abecednom poradí.

     Dňa 6. januára 2011 sa konala v zborovom dome kandidačná porada na voľbu zborového dozorcu.

Tak ako dnes starý rok padá, nech do tvojho srdca šťastie sadá, zabudni na bolesť, žiale, starosti, a preži ďalší rok s Pánom Bohom v láske a radosti.

Požehnaný Nový rok Pánov 2012

            Vám želá

            predsedníctvo CZ ECAV Vrbové 

Bohoslužby v januári a februári 2012.doc  61.95kB

Prinášame Vám rozpis služieb Božích, biblických hodín, presbyterstva a volebného konventu od 1. januára do polovice februára 2012

VIANOCE 2011.doc  116.74kB

      „...lebo narodil sa vám dnes


      v meste  Dávidovom Spasiteľ,


      ktorý je Kristus  Pán.“


     


                        Lukáš 2, 11

Pastierský list k Vianociam 2011.pdf  610.11kB

Milí bratia a sestry, dnes sa čítal aj v našom chráme Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Vianociam 2011. Tento v plnom znení si môžete prečítať v prílohe tohoto oznamu.


    POŽEHNANÉ VIANOCE

Štedrovečerná pobožnosť 2011.rtf  25.1kB

Milí čitatelia a návštevníci našej stránky,


aj v tomto roku naša ECAV vydala materiál pre


"Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2011".


Tento si môžete stiahnuť v prílohe.


Požehnaný štedrý deň Vám praje predsedníctvo zboru

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one