Vypísanie volieb zborového presbyterstva

Čestné prehlásenie.doc  37.38kB

     Presbyterstvo CZ Vrbové na svojom zasadnutí dňa 6. januára 2012 svojim uznesením vypisuje voľby zborových funkcionárov a presbyterov v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Vrbové podľa Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011 § 8, ods. (1), písm. d) - stratou funkcie uplynutím času.


     Týmto paragrafom sa uvoľňujú nasledovné pozície: prvý zástupca zborového dozorcu z Prašníka, druhý zástupca zborového dozorcu z Vrbového, zborového kurátora, predsedu ZHV, predsedu RV, účtovníka, katechétu, a 6 presbyterov.      


     Volebné obdobie končí týmto bratom a sestrám: Judite Sedlákovej, prvej zástupkyni zborového dozorcu, PhDr. Jane Miklášovej, druhej zástupkyni zborového dozorcu, Jánovi Višňovskému, ktorý sa vzdal funkcie kurátora, Ing. Zlatici Gabrišovej, predsedníčke ZHV,  Mgr. Božene Kamenickej, predsedníčke Revízneho výboru, Bc. Anne Boškovičovej, účtovníčke, Edite Jägrovej, katechétke, a presbyterom: Ing. Jarmile Zeleňákovej, Viliamovi Boorovi, Zuzane Bublávekovej, Ing. Ivanovi Durcovi, Vlaste Hornáčkovej, a Judite Mišechovej. 


     Vo funkciách ostávajú až do skončenia ich volebného obdobia nasledovní bratia a sestry: Viliam Kázik, filiálny kurátor r. 2014, JUDr. Anna Nosková, zapisovateľka r. 2016, a riadny presbyteri: Eva Dvorská r. 2017, Emília Nosková r. 2014, Pavol Svetlík r. 2015, Štefan Zámečník r. 2014 a 4 náhradní presbyteri: Štefan Fajnor r. 2014, Paulína Lisá r. 2016, Ing. Dušan Lajda, r. 2017 a Mgr. Emília Školudová, r. 2014.                                    


     Podmienky kandidovania za uvoľnené miesta sú stanovené v  Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993, ktorým bola prijatá ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústav. zákona č. 1/2010,


     Článok 7  Práva a povinnosti člena cirkvi (1) Člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva: a) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru, b) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti, c) žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívat služby cirkevnej charity, d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov, e) predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom, f) zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich, g) domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi (2) Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti. (3) Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.


     Článok 9  (1) Povinnosti člena Evanjelickej cirkvi: a) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímaní sviatostí, b) žiť príkladným kresťanským životom v rodine i v spoločnosti a vychovávať svoje deti v evanjelickom duchu, c) rozširovať a prehlbovať svoje duchovné vedomosti, zúčastňovať sa na náboženskej výchove a konfirmačnej príprave, d) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, najmä v cirkevnom zbore a prispievať na úhradu nákladov tejto činnosti, e) podľa svojich schopností a možností plniť úlohy a funkcie v cirkvi, f) dodržiavať ustanovenia tejto ústavy, cirkevné zákony a nariadenia, plniť rozhodnutia cirkevných orgánov a cirkevných predstaviteľov a podrobiť sa rozhodnutiam cirkevných súdov


     Administratívna informácia pre uchádzačov na uprázdnené miesta:


     Kandidáti na hore vymenované uprázdnené miesta musia podpísať čestné prehlásenie ku kandidatúre na príslušné funkcie, ktoré sú v prílohe na webovej stránke cirkevného zboru, alebo si ich možno vyžiadať na farskom úrade.


     Termín odovzdania čestných prehlásení na voľby je do 11. februára 2012 do 14.00 hod., keď bude zasadať posledné zborové presbyterstvo v terajšom zložení, ktoré bude pripravovať výročný účtovný a volebný zborový konvent.


     Na výročnom konvente síce bude ešte možnosť podať návrh na doplnenie kandidátky, ale predsedníctvo zboru prosí o dodržanie termínu 11. február 2012 do 14.00 hod. aby sa mohli včas pripraviť hlasovacie lístky s navrhnutými kandidátmi v abecednom poradí.

07.01.2012 15:42:07
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one