Vypísanie volieb zborového dozorcu

Čestné prehlásenie - dozorca.doc  22.53kB

     Predsedníctvo Bratislavského seniorátu vypisuje voľby zborového dozorcu v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Vrbové podľa Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevného zákona č. 1/2011 § 8, ods. (1), písm. d) - stratou funkcie uplynutím času.


     Podmienky kandidovania za zborového dozorcu sú stanovené v Cirkevnom ústavnom zákone č. 1/1993, ktorým bola prijatá ústava ECAV na Slovensku v znení cirkevného ústav.  zákona č. 1/2010, článok 46, Zborový dozorca: (1) Za zborového dozorcu a zástupcu zborového dozorcu možno zvoliť člena cirkvi, ktorý dosiahol vek 24 rokov, požíva vážnosť a úctu v cirkevnom zbore, minimálne 5 rokov je členom ECAV a 3 roky je členom v cirkevnom zbore. Volí ich zborový konvent. (2) Zborový dozorca spolu so zborovým farárom zodpovedajú za činnosť v cirkevnom zbore. (3) Zborový dozorca plní najmä tieto úlohy: a) dbá o duchovný rast v cirkevnom zbore, b) zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie majetku cirkevného zboru, c) dozerá na hospodársku činnosť v cirkevnom zbore, d) dbá o dodržiavanie cirkevných a iných právnych predpisov


     Cirkevné nariadenie č. 7/1998 o právach a povinnostiach dozorcov v cirkevných organizačných jednotkách hovorí:


Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydáva na vykonanie príslušných ustanovení cirkevnej ústavy a cirkevného zákona č. 11/1994 toto cirkevné nariadenie. 


DOZORCOVIA


§ 1


(1)   Dozorcovia cirkevných organizačných jednotiek všetkých stupňov sú v zmysle čl. 19, 23, 27 a 32 CÚ členmi predsedníctiev v príslušnej cirkevnej organizačnej jednotky. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom cirkevnej organizačnej jednotky.


(2)   Spoločne zvolávajú príslušné konventy a presbyterstvá a predsedajú ich zasadnutiam. Synodu zvoláva a jej zasadnutiam predsedá predsedníctvo synody.


(3)   Obaja členovia predsedníctva majú rovnaké práva a povinnosti. Okrem prípadov, kde osobitný predpis ustanovuje inak, musia konať a rozhodovať spoločne. Konanie len jedného z nich je právne neúčinné. V prípade, že sa nedohodnú, rozhoduje príslušné presbyterstvo. Spolu podpisujú všetky právne a pokladničné doklady.


(4)   Ak sa členovia predsedníctva nevedia dohodnúť na zvolaní zasadnutia orgánu, má právo zvolať zasadnutie aj jeden člen predsedníctva. Nemá však právo zvolať zasadnutie bez predchádzajúceho prerokovania veci s druhým členom predsedníctva, o čom vyhotovia písomný záznam.


§ 2


(1)   Cirkevná ústava špecifikuje práva a povinnosti dozorcov v čl. 46 – 49.


(2)   Dozorca sa stará predovšetkým o organizačnú, právnu a hospodársku stránku života COJ.


(3)   Dozorca najmä dozerá na:


a)      dodržiavanie štatútu COJ


b)      činnosť účelových zariadení


c)      dodržiavanie pracovnej náplne zamestnancov COJ


d)      mravno-náboženský profil predstaviteľov COJ


e)      priebežné plnenie rozpočtu a schváleného plánu aktivít COJ


f)       spravovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku COJ


(4)   Dozorcovia vyšších COJ plnia okrem toho osobitné úlohy na svojej úrovni a usmerňujú činnosť dozorcov nižších COJ.


(5)   Dozorca spolupracuje pri organizovaní duchovného života.


§ 3


Dozorcu zastupuje počas jeho neprítomnosti jeho zástupca. Ak zbor zástupcu zborového dozorcu nemá, zastupuje dozorcu zborový kurátor.


§ 4


Dozorca je členom príslušného presbyterstva z titulu funkcie. Zástupca dištriktuálneho dozorcu je členom dištriktuálneho presbyterstva a zástupca seniorálneho dozorcu je členom seniorálneho presbyterstva z titulu funkcie. Zástupca zborového dozorcu je členom zborového presbyterstva a ostatných presbyterstiev v cirkevnom zbore, ak to ustanovuje zborový štatút.


       Administratívna informácia pre uchádzačov na zborového dozorcu:


     Kandidát na zborového dozorcu musí podpísať čestné prehlásenie ku kandidatúre na funkciu zborového dozorcu, ktoré je v prílohe na webovej stránke cirkevného zboru, alebo si ho vyžiadať na farskom úrade.


     Termín odovzdania čestného prehlásenia na voľbu zborového dozorcu je do 6. januára 2012 do 10.00 hod.


 

09.12.2011 19:43:14
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one