Ekumenické stretnutie 24.01.2010

V nedeľu 24. 1. 2010 sa v evanjelickom kostole vo Vrbovom konala spoločná ekumenická bohoslužba evanjelikov a katolíkov pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Stalo sa tak opäť po dlhšom čase, príchodom nového duchovného rím. katolíckej cirkvi.

     Bohoslužbe predsedali vrbovský evanjelický zborový farár Mgr. Miroslav Jäger a vrbovský rímskokatolícky farár JCLic. Daniel Lukačovič.

     Súčasťou liturgie boli dve piesne – jedna z Jednotného katolíckeho spevníka a jedna z Evanjelického spevníka, ktoré spievali veriaci spoločne bez rozdielu vierovyznania. Úvodnú liturgiu viedli obaja duchovní a prítomných privítal domáci farár M. Jäger. V úvode uviedol prítomných do témy tohoročného stretnutia, kde témou boli slová z evanjelia podľa Lukáša 24, 48 „vy ste toho svedkami“. Nato privítal duchovných z rímskokatolíckej cirkvi. Už spomínaného JCLic. Daniela Lukačoviča, kaplána Mgr. Ivana Ružičku, duchovného z Kočína – Lančára Mgr. Marka Križana, vrbovského rodáka. Privítal rehoľné sestričky z kláštora Pia XI. vo Vrbovom, predstaviteľov mesta Vrbové primátora Dr. Ivana Borovského a viceprimátora Ing. Jána Prievozníka a všetkých prítomných z oboch konfesií.

     Kázeň predniesol farár D. Lukačovič. Modlitby – meditácia svedkov – predniesli členovia oboch farností a sestričky z kláštora. Tieto boli umocnené aj premietnutím projekcie na plátno a podfarbené hudobnou projekciou piesňami z evanjelického spevníka, ktoré spracoval hudobník a skladateľ Braňo Hronec. Príhovorné modlitby a prosby za zničené Haiti silným zemetrasením čítali veriaci oboch konfesií, sestričky a predstavitelia mesta.

     Veriaci spoločne vyznali Nicejsko–carihradské vyznanie viery, predniesli modlitbu Pánovu a dali si znak pokoja podaním rúk. Na záver udelili veriacim požehnanie D. Lukačovič a M. Jäger. Veriaci sa rozišli po speve piesne „Toto je deň, ktorý nám dal Pán“, keď počas nej sa všetci chytili za ruky.

     Po skončení stretnutia bola urobená zbierka pre zničené Haiti, ktorá vyniesla 112,80 €. V zborovom dome boli pripravené pre účinkujúcich ako aj hostí hody lásky Agapé, kde sa pokračovalo v priateľských rozhovoroch.

Duchovní predstavitelia mesta pri začiatku bohoslužby

Duchovní predstavitelia mesta pri začiatku bohoslužby

JCLic. Daniel Lukačovič a Mgr. Miroslav Jäger

JCLic. Daniel Lukačovič a Mgr. Miroslav Jäger

JCLic. Daniel Lukačovič počas kázne

JCLic. Daniel Lukačovič počas kázne

Počas príhovorných modlitieb

Počas príhovorných modlitieb

Dajme si znak pokoja

Dajme si znak pokoja

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta (v strede)

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia mesta (v strede)

Počas záverečného požehnania

Počas záverečného požehnania

Pohľad na chrámové zhromaždenie

Pohľad na chrámové zhromaždenie

29.01.2010 22:10:16
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one