V prípade uverejnenia Vaších príspevkov budeme radi keď uverejníte Váš vek a kontak (email, telefón, ICQ atď.) aby sme Vám mohli zaslať odpoveď!
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7836"
Chcem dať odpoveď na niekoľko otázok, ktoré boli vyslovené na našej internetovej stránke cirk. zboru, v rubrike KOMENTÁRE, ktorú tam uverejnila členka nášho zboru, ktorá sa pomenovala Eva. Na týchto jej položených otázkach je vidieť, aká je veľká neznalosť predpisov a cirkevných zákonov mnohých členov nášho zboru, ale verím, že aj našej cirkvi. A v závere chcem vyvrátiť jej klamstvá, ktoré tam zverejnila.Ad 1

„Chcela by som vedieť, prečo sú na internete zverejnení aj tí, ktorí si cirk. daň platia,“

Zborové presbyterstvo 5. decembra 2008 prijalo uznesenie, aby boli zverejnení tí, ktorí nemajú zaplatení CP za rok 2008 a tí, ktorí sú dlhoročnými neplatičmi. Ďalej zborový konvent na svojom mimoriadnom zasadnutí 26. júna 2005 prijal uznesenie č. 08/2005 „Mimoriadny zborový konvent na základe návrhu zborového presbyterstva schvaľuje zvýšiť cirkevný príspevok o 100,- Sk na každého jedného člena zboru vrátane detí, t. j. za dospelého člena zboru 250,- Sk a za dieťa do 13 roku života 150,- Sk. Z tejto sumy sa musí použiť 100,- Sk ako mimoriadny príspevok na splácanie pôžičiek. Toto zvýšenie sa týka pre roky 2005 – 2010.“ Preto vyberanie cirkevného príspevku (ďalej len CP) od r. 2005, ktoré tvorilo jednu sumu 250,- Sk za dospelého a 150,- SK za dieťa, cirkevný zbor vyberal pre zlepšenie prehľadu a transparentnosti na dva príjmové bloky. A to ako CP, ktorý sa použil na pravidelné výdavky v zbore a ako MCP (mimoriadny cirkevný príspevok), ktorý sa použil ako splácanie pôžičky, ktorú si vzal Cirkevný zbor. A preto tí, ktorí si neuhradili ani do dnešnej doby tento MCP, sú žiaľ považovaní tiež za neplatičov CP.Ad 2

„alebo nie sú ani krstení ani konfirmovaní,“

V zborovej kartotéke sú všetci tí, ktorí boli pokrstení a majú trvalý pobyt na území cirkevného zboru, nakoľko Cirkevná ústava ECAV v čl. 5 Vznik členstva v cirkvi v prvom odseku hovorí: cit. „(1) členstvo v Evanjelickej cirkvi sa nadobúda krstom alebo prijatím do cirkvi toho, kto bol pokrstený v inej kresťanskej cirkvi.“ To znamená, že členský príspevok - rozumej cirkevný príspevok - sa platí za pokrsteného a nie za konfirmovaného.

Ad 3

„ale aj tí, ktorí si ju platia v inom cirkevnom zbore (aj keď majú trvalý pobyt vo Vrbovom, odkiaľ sa zistili ich adresy a hlavne ako sa vie, že sú evanjelici.)“

V inom cirkevnom zbore si cirkevný príspevok nemôže nikto platiť. Tam môže obetovať len milodar na cirkevné účely zboru. Ak sa však takto deje, že sa platí CP v inom zbore a nie tam, kde má člen trvalé bydlisko, zborové predsedníctvo v takom zbore hrubo porušuje naše Cirkevno-právne predpisy. Naša Cirkevná ústava o cirkevnom zbore v článku 16 hovorí: „(1) Základnou organizačnou jednotkou Evanjelickej cirkvi je cirkevný zbor, ktorý tvoria evanjelici augsburského vyznania bývajúci v jeho územnou obvode a výnimočne aj tí, ktorí sa do neho prihlásia.“ A o prihlásení sa do iného cirkevného zboru hovorí CIRKEVNÉ NARIADENIE č. 8/94 o povoľovaní výnimky zo zásady členstva v cirkevnom zbore podľa trvalého bydliska, keď Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vydalo na vykonania čl. 16 ods. 1 Ústavy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „ústavy“) toto nariadenie: „§ 1 Výnimku zo zásady členstva v cirkevnom zbore podľa trvalého bydliska povoľuje na základe písomnej žiadosti člena cirkvi: a) medzi cirkevnými zbormi v jednom senioráte seniorálne predsedníctvo; b) medzi cirkevnými zbormi rôznych seniorátov v rámci dištriktu dištriktuálne predsedníctvo; c) medzi cirkevnými zbormi z rôznych dištriktov generálne predsedníctvo.“ Takúto výnimku zo zásady členstva napr. dostal aj náš br. zborový dozorca Dr. Ľudovít Kuruc, ktorý má trvalý pobyt v Bratislave, aj keď trávi väčšiu časť života vo Vrbovom.

A odkiaľ sa zistili adresy? Nuž milá sestra a milí čitatelia, veď každý cirkevný zbor musí viesť matriky krstených, sobášených, konfirmovaných, zomrelých a pochovaných a tiež musí mať každý zbor evidenciu svojich členov - Evidenčný list člena zboru -, kde sú uvedené všetky potrebné údaje o členovi zboru.Ad 4

„Ja som tiež neplatič, ale len odvtedy, keď som zistila, že som zverejnená na internete a boli tam aj tie roky, ktoré mám zaplatené a mám aj doklad, ale nie som ochotná platiť MCP. Aj ja mám pôžičky a splácam si ich sama.“

Áno, ak nemáte doplatené roky 2005 – 2008 ako MCP tak musíte byť považovaná za neplatiča a tým porušujete CIRKEVNÝ ZÁKON č. 2/99 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení CIRKEVNÝCH ZÁKONOV č. 5/00, 5/01, 2/02 a 3/05 §9 hovorí: „(1) Každý člen cirkvi je povinný platiť cirkevný príspevok. Jeho výšku určuje zborový konvent.“ Zborový konvent túto sumu určil a schválil už vo vyššie spomenutom uznesení z 26.6.2005 a preto je suma záväzná pre všetkých. Milá sestra, dúfam, že tou vetou „Aj ja mám pôžičky a splácam si ich sama“ ste snáď nemysleli to, aby pôžičku cirkevného zboru splácal sám zborový farár. Aj ja mám svoje pôžičky a sám si ich splácam, vy sama mi na ne neprispievate, ani nikto iný, len ja sám so svojou rodinou, ale táto pôžička zboru bola pre potreby nášho cirkevného zboru na opravu organa, zvonov a výmenu okien. A tak, ako hovorí cirk. zákon č. 2/99 § 9., každý člen musí túto pôžičku znášať.

Ad 5

„A na záver by som chcela vedieť, aké majú členovia cirk. zboru výhody, keď si pán farár pýta za svadby aj za pohreby peniaze a taktiež aj za konfirmáciu a ešte sa to nehanbí hovoriť verejne!“

Na prvú časť tejto otázky, aké majú členovia zboru výhody, by ste sa skôr mali pýtať, aké majú členovia zboru povinnosti. Tie máte uvedené tiež v Cirkevnej ústave v čl. 7 Práva a povinnosti člena cirkvi. A tie sú: „(1) člen Evanjelickej cirkvi má najmä tieto práva: a) zúčastňovať sa na činnosti cirkvi, predovšetkým cirkevného zboru, b) zúčastňovať sa na službách Božích a prijímať prostriedky milosti, c) žiadať duchovnú a materiálnu pomoc v núdzi a využívať služby cirkevnej charity, d) voliť a byť volený do cirkevných orgánov, e) predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom, f) zúčastňovať sa na zasadnutiach zborových konventov, vyjadrovať sa k veciam, ktoré sú predmetom ich rokovaní a hlasovať o nich, g) domáhať sa ochrany svojich práv pred cirkevnými orgánmi a cirkevnými súdmi. (2) Právo voliť a právo hlasovať na zborovom konvente nadobúda člen cirkvi po dovŕšení plnoletosti. (3) Právo byť volený do cirkevných orgánov nadobúda člen cirkvi, pokiaľ táto ústava neustanovuje inak, dovŕšením 21 rokov.“

A na záver to Vaše hrubé a špinavé osočovanie zborového farára, ktorý si: „pýta za svadby aj za pohreby peniaze a taktiež aj za konfirmáciu a ešte sa to nehanbí hovoriť verejne!“ nemá obdobu. Týmto Vaším nepravdivým výrokom ste mňa ako farára, ktorý pracujem verne pre cirkev už 35 rokov, hrubo ponížili a očiernili pred celým cirkevným zborom a celou cirkvou, a preto Vás vyzývam, aby ste sa mi verejne ospravedlnili na tejto webovej stránke.

Za celé toto moje 35 ročné obdobie som si ani raz od nikoho nevypýtal peniaze za žiadne cirkevné úkony pre svoju osobu a nikomu som o tom verejne nehovoril. Každému jednému, ktorý sa opýta „a čo som dlžný,“ vždy odpovedám rovnako – nič -, ja som povinný Vám to urobiť, ak máte zaplatený cirkevný príspevok. Ak dotyčný člen nemá toto uhradené, tak vtedy som povinný ho na to taktne upozorniť a požiadať, aby to vyrovnal. Ale takéto peniaze idú zásadne do pokladne cirkevného zboru, na ktoré každý dostáva číslovaný doklad a nie mne do vrecka.

A preto z tohto miesta vyzývam každého člena zboru, od ktorého som si vyžiadal peniaze pre moju osobu za vykonanú funkciu, aby sa prihlásil a ja som ochotný mu tieto peniaze vrátiť.

Mrzí ma len jedno, že okrem ECAV na Slovensku, ktorá sa mi poďakovala pri mojom 35 ročnom jubileu evanjelického farára v Žiline pri jubileu Žilinskej synody, tak neurobil v zbore nik z jej predstaviteľov, jedine v rímsko-katolíckom kostole Sv. Gorazda 12.12.2010 tak urobil bývalý pán primátor Dr. Borovský, keď nám ďakoval ako duchovným mesta za spoluprácu počas jeho obdobia, keď bol primátorom. Jedine on sa dotkol v príhovore tohto môjho jubilea od mojej ordinácie, ktorú som mal 23.11.1975.Miroslav Jäger, v. r.

zborový farár

Chcela by som vedieť,prečo sú na internete zverejnení aj tí,ktorí si cir.dan platia,alebo nie sú ani krstení ani konfirmovaní,ale aj tí,ktorí si ju platia v inom cirkevnom zbore(aj ked majú trvalý pobyt vo Vrbovom,odkiaľ sa zistili ich adresy a hlavne ako sa vie,že sú evanjelici.)Ja som tiež neplatič,ale len odvtedy,ked som zistila,že som zverejnená na internete a boli tam aj tie roky,ktoré mám zaplatené a mám aj doklad,ale nie som ochotná platiť MCP.Aj ja mám pôžičky a splácam si ich sama.A na záver by som chcela vedieť,aké majú členovia cir.zboru výhody,ked si pán farár pýta za svadby aj za pohreby peniaze a taktiež aj za konfirmáciu a ešte sa to nehanbí hovoriť verejne!
5.oktobra zomrel emeritny biskup ECAV Pavel Uhorskai.Pokoj jeho dusi.
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
Pokoj Vam,Zaujimalo by ma kolko clenov zboru zije v diaspore v okolitych obciach a ci je aj o nich nejak postarane co sa tyka napr.pastoracnych navstev okrem pohrebov.
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
OK budem sa tesit,ked sa nieco najde.
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
OK budem sa tesit,ked sa nieco najde.
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
Pre PNpo: Dali len zial momentalne nie je dost casu na to. Uvidime, co sa bude dat urobit v septembri. Nakolko treba vybrat fotografie, ktore sa budud dat zobrazit aj na nete t.j. budu normalne viditelne.
Dali by sa na stranke zverejnit stare fotky viazuce sa na ECAV Vrbove? Pozrel by som si ich.diky.
No jo pocasie by na to bolo ale ci sa najde chut pre to nieco urobit?
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one