225. výročie obnovy Služieb Božích

Duchovní Cythara 1.jpg  458.3kB

Z Žalmu 137.


Duchovní citara,


již od dávného času


na stromy Vrbové zavěsená,


ale nyní


skrze milost Boží


a


laskavého Krajinotce


Jozefa Druhého,


od


Vrbovských Evanjelických kře-


stanů k oslavování Trojjediného


Boha,


při prvních


Službách Božských,


léta Páně 1783.


dne 14. září,


to jest


v neděli 13. po S. Trojicy


začatých,


zase dolu vzatá.


___________________________


V Prešpůrku,


vitištěne u Šimona Petra Wébera


priv. knihtlačitele i Prodavače.


 1. Petr. 2, 17.


Všecky ctěte: Bratrstvo milůjte: Bo-


ha se bojte: krále v poctivosti mějte.Mat. 22, 21.


Dávejte co jest Císařova, Císaři: a


co Božího, Bohu.


 


                I.


Před kázaním slova Božího.Jako: Kdo jen na Boha se spoléhá ...


 


1.


Chval Boha, vrbovský Sione,


chval a děkuj mu srdečně, za to do-


brodiní přehojné, kteréžť prokázal sku-


tečně skrze milost laskavého krále Jo-


zefa druhého.


2.


Nedaroval Bůh dávno tobě, po-


kladu tak velikeho, jako v této rado-


stné době, kdyžť dal poklad Slova


svého, z jeho svobodným kázaním, a


Svátostí přisluhováním. 


3.


Jako při řekách babilonských Judští


někdy sedávali, žádajíce služeb sion-


ských žalostivě plakávali, a zvěšeli


Citary své v smutku na stromy


Vrbové.


4.


Tak sme i my v Vrbovém našem


mnohokrát v smutku sedali, v svých pří-


bytcích nedělním časem Pána Boha sme


vzývali, nemohouce k přítržskému Sio-


nu přijt vzdálenému.


5.


Nemohouce často pro nečas slyšet krá-


sného kázani, v němž hlásán byl řečí Bo-


žích hlas, při němž rozkošné zpívání v


Církve Páně shromáždění zvučné znelo


k oblíbení.


6.


Ale nyní, chvála buď Bohu! již


sme se toho dožili, po čemž předtím s


žalostí mnohou v našem smutku sme


toužili, nyní můžeme s smělostí vzýti


hudbu vesselosti.


7.


K chvále Boží, k prozpěvování, k


sloužení Bohu našemu, k jména jeho


oslavování v duchovním Jeruzalému,


o Bože buď stádci tvému napomocen


vrbovskému.


8.


O duchovní Jeruzaléme! na tebe za-


pomenouti za života nikdý nechceme, vo-


líme časně zhynouti, potěšení v každé


době chceme mít největší v tobě.


9.


O Bože a Otče laskavý! jenž si


vzhledl na naši bídu, o ty Slitovníče


náš pravý! jenžs dal pomoc tvému li-


du: udel též pomoci svaté k rozpomíná-


ní se na tě.


10.


Dejž ať na tě vždycky myslíme, i


na krále laskavého, dejž ať se te stále


bojíme, jako dítky Otce svého, krále


majíc v poctivosti, nebo jest plný mi-


losti.


11.


Pomáhej nám, o Bože! stále podlé


tvé vůle choditi, a rač nás i po vůli


Krále milostivého voditi, ať dávame tobě,


jemu, co sme dlužni, i každému.


12.


Jozefovi králi našemu rač dát


dlouhé panování, a šťastlivé jeho mou-


drému předsevzetí vykonání, k tvé, o


Bože! cti a chvále, zdržůj tak mou-


drého krále.


13.


Zdržůjž jeho slavnou korunu v požeh-


nání a v pokoji: budiž ochrancem jeho


Trůnu ať předlouhé časy stojí: požehnej


jeho Jasnosti, zde i na věčné věčnosti!


14.


Nám pak rač dat Ducha svatého k


sloužení tobě z vděčností, ku poslou-


chání Slova tvého a k plnení ho s snáž-


ností, tak abychom v každou chvíli po-


dlé neho živi byli.


15.


Již, již, o chvalme Hospodina! již


nastala právě nyní, ta zdávna žádaná


hodina, v níž nám Bůh tou milost či-


ní, že nám zde na tomto místě, Slo-


vo své dá kázat čistě.


16.


O pomož, Bože kažícímu, pomož i po-


slouchajícím, pomož lidu tě chválícímu,


pomož k tobě vzdychajícím, přijmiž pros-


by a žádosti, pomož přijt do tvé rado-


sti! Amen.


 


           II.


Po Kázaní Slova Božího.Jako: Ježiše se nespustím...


 


O Bože milostivý! budižť chvála,


díkčinění, za poklad žádostivý, svo-


bodného tebe ctění, a kázaní čistého Slo-


va tvého svatého. 


2.


Jehožto nyní sladce zavzněl přeutě-


šený hlas: Bože, dej ať tvé stádce má


ho i na budoucí čas nepohnutě a stále


k tvé věčné cti a chvale.


3.


K našemu potěšení, osvícení, poučení,


dušem naším k spasení, ranám duše k


uléčení, zdržuj ho mnohá léta, až do


skonání světa.


4.


Posílej, Bože svatý, dobrých děl-


níků na tvou žen, by lid tvůj hříchem


jatý, dobrému byl vynaučen, uče se


znáti tebe i cestu, jenž jde v nebe.


5.


Aby Slova tvého hlas, jenž jest


nám nyní darován, byl všudy i zde


u nás čistě a upřímně kázan, i veleb-


né Svátosti, by se dáli v celosti.


6.


Nám pak všem sám pomáhej Slova


tvého se držeti, když je slyšíme, popřej,


ať je držíme v paměti, zpravujíc se


vždycky ním, jako pravidlem přímým.


7.


Tě laskaveho Otce nadevšecko milu-


jíce, a tak z celého srdce, tobě se oddá-


vajíce: milujíc též našeho Krajinotce


vzáctného.


8.


Který z tvého pouzení račil na nás


popatřiti viděv naše soužení, ráčil


nás vysvoboditi, když také svobody


dal, jichž každý věrný žádal.


9.


Dejž též ať podlé tvého pravidla


Slova světlosti, u bližního našeho beze


vši ošemetnosti jak sebe milujeme,


vždy mu dobře přejeme.


10.


Vykořen z nás nenávist i všecko du-


ši hubící, jako hněv, sváry, závist,


dej ráděj lásku hořící, k všem lidem


v jedné míře, zvlášť domácím v víře.


11.


Příjmiž tyto mdlé služby od nás, o


Otče láskavý! uslyšiž náše prosby,


ať se tak do tvojí slávy a do radosti


večné strojíme ustavičně.


12.


Kteréž rač nam popříti pro Pána


Krista Ježíše, abychom mohli býti


udové tvé věčné Ržíše, které jsme žá-


dostiví, o Bože milostivý!


Amen.


14.09.2008 12:52:42
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one