JUBILEJNÝ ROK EV. KOSTOLA

JUBILEJNÝ ROK 

80. VÝROČIA

EVANJELICKÉHO CHRÁMU VO VRBOVOM 

3.6.1928 – 6.10.1929  ( 80 )  1.6.2008 – 18.10.2009

Bratia a sestry,

ak si chcete pozrieť videoukážky zo slávnosti ako aj prečítať si čo prináša Piešťanský týždeň, tu sú odkazy na webové stránky:

http://www.youtube.com/watch?v=U3oDdoRgNCE&feature=player_embedded  video - začiatok slávnosti

 

http://www.youtube.com/watch?v=MDbgaOSmLXY&feature=player_embedded

Biskup Milan Krivda na kazateľnici

 

http://www.piestanskytyzden.sk/rubriky/region/detail-clanku/vrbovcania-slavili-80-vyrocie-posvaetenia-chramu-2844/

Piešťanský týždeň – o našej slávnosti

 

 

Milí návštevníci našej webovej stránky,

prinášame vám staré dobové fotografie z búrania starého tolerančného chrámu, ktorý bol posvätený v 16. nedeľu po Svätej Trojici v roku 1784 (27.9.2009 si pripomienieme 225. výročie na bohoslužbách) a následné fotodokumentáciu zo stavby nového terajšieho chrámu, ktorého 80. výročie posvätenia si pripomenieme na slávnostných službách Božích. Služby Božie budú v 19. nedeľu po Svätej Trojici 18. októbra 2009 o 9.30 hod. Už dnes na túto slávnosť s láskou pozývame každého jedného člena nášho zboru, ako aj bratov a sestry zo susedných cirkevných zborov.                                                     

01 Konfirmácia 1927.jpg
02 Konfirmácia 1928.jpg
03 Starý kostol z predu 1928.jpg
04 Búranie kostola 22.3.1928.jpg
05 Búranie kostola apríl 1928.jpg
07 Po rozobraní kostola apríl 1928.jpg
06 Apríl 1928.jpg
08 Sprievod pre základný kameň 3.6.1928.jpg
09 Dovezenie základného kameňa 3.6.1928.jpg
10 Položenie základného kameňa 3.6.1928.jpg
11 Júl 1928.jpg
12 August 1928.jpg
13 Šalovanie klenby.jpg
14 Práca pri klenbách.jpg
15 Robotníci pri stavbe.jpg
Duchovní Cythara 1.jpg  458.3kB

Z Žalmu 137.


Duchovní citara,


již od dávného času


na stromy Vrbové zavěsená,


ale nyní


skrze milost Boží


a


laskavého Krajinotce


Jozefa Druhého,


od


Vrbovských Evanjelických kře-


stanů k oslavování Trojjediného


Boha,


při prvních


Službách Božských,


léta Páně 1783.


dne 14. září,


to jest


v neděli 13. po S. Trojicy


začatých,


zase dolu vzatá.


___________________________


V Prešpůrku,


vitištěne u Šimona Petra Wébera


priv. knihtlačitele i Prodavače.


 1. Petr. 2, 17.


Všecky ctěte: Bratrstvo milůjte: Bo-


ha se bojte: krále v poctivosti mějte.Mat. 22, 21.


Dávejte co jest Císařova, Císaři: a


co Božího, Bohu.


 


                I.


Před kázaním slova Božího.Jako: Kdo jen na Boha se spoléhá ...


 


1.


Chval Boha, vrbovský Sione,


chval a děkuj mu srdečně, za to do-


brodiní přehojné, kteréžť prokázal sku-


tečně skrze milost laskavého krále Jo-


zefa druhého.


2.


Nedaroval Bůh dávno tobě, po-


kladu tak velikeho, jako v této rado-


stné době, kdyžť dal poklad Slova


svého, z jeho svobodným kázaním, a


Svátostí přisluhováním. 


3.


Jako při řekách babilonských Judští


někdy sedávali, žádajíce služeb sion-


ských žalostivě plakávali, a zvěšeli


Citary své v smutku na stromy


Vrbové.


4.


Tak sme i my v Vrbovém našem


mnohokrát v smutku sedali, v svých pří-


bytcích nedělním časem Pána Boha sme


vzývali, nemohouce k přítržskému Sio-


nu přijt vzdálenému.


5.


Nemohouce často pro nečas slyšet krá-


sného kázani, v němž hlásán byl řečí Bo-


žích hlas, při němž rozkošné zpívání v


Církve Páně shromáždění zvučné znelo


k oblíbení.


6.


Ale nyní, chvála buď Bohu! již


sme se toho dožili, po čemž předtím s


žalostí mnohou v našem smutku sme


toužili, nyní můžeme s smělostí vzýti


hudbu vesselosti.


7.


K chvále Boží, k prozpěvování, k


sloužení Bohu našemu, k jména jeho


oslavování v duchovním Jeruzalému,


o Bože buď stádci tvému napomocen


vrbovskému.


8.


O duchovní Jeruzaléme! na tebe za-


pomenouti za života nikdý nechceme, vo-


líme časně zhynouti, potěšení v každé


době chceme mít největší v tobě.


9.


O Bože a Otče laskavý! jenž si


vzhledl na naši bídu, o ty Slitovníče


náš pravý! jenžs dal pomoc tvému li-


du: udel též pomoci svaté k rozpomíná-


ní se na tě.


10.


Dejž ať na tě vždycky myslíme, i


na krále laskavého, dejž ať se te stále


bojíme, jako dítky Otce svého, krále


majíc v poctivosti, nebo jest plný mi-


losti.


11.


Pomáhej nám, o Bože! stále podlé


tvé vůle choditi, a rač nás i po vůli


Krále milostivého voditi, ať dávame tobě,


jemu, co sme dlužni, i každému.


12.


Jozefovi králi našemu rač dát


dlouhé panování, a šťastlivé jeho mou-


drému předsevzetí vykonání, k tvé, o


Bože! cti a chvále, zdržůj tak mou-


drého krále.


13.


Zdržůjž jeho slavnou korunu v požeh-


nání a v pokoji: budiž ochrancem jeho


Trůnu ať předlouhé časy stojí: požehnej


jeho Jasnosti, zde i na věčné věčnosti!


14.


Nám pak rač dat Ducha svatého k


sloužení tobě z vděčností, ku poslou-


chání Slova tvého a k plnení ho s snáž-


ností, tak abychom v každou chvíli po-


dlé neho živi byli.


15.


Již, již, o chvalme Hospodina! již


nastala právě nyní, ta zdávna žádaná


hodina, v níž nám Bůh tou milost či-


ní, že nám zde na tomto místě, Slo-


vo své dá kázat čistě.


16.


O pomož, Bože kažícímu, pomož i po-


slouchajícím, pomož lidu tě chválícímu,


pomož k tobě vzdychajícím, přijmiž pros-


by a žádosti, pomož přijt do tvé rado-


sti! Amen.


 


           II.


Po Kázaní Slova Božího.Jako: Ježiše se nespustím...


 


O Bože milostivý! budižť chvála,


díkčinění, za poklad žádostivý, svo-


bodného tebe ctění, a kázaní čistého Slo-


va tvého svatého. 


2.


Jehožto nyní sladce zavzněl přeutě-


šený hlas: Bože, dej ať tvé stádce má


ho i na budoucí čas nepohnutě a stále


k tvé věčné cti a chvale.


3.


K našemu potěšení, osvícení, poučení,


dušem naším k spasení, ranám duše k


uléčení, zdržuj ho mnohá léta, až do


skonání světa.


4.


Posílej, Bože svatý, dobrých děl-


níků na tvou žen, by lid tvůj hříchem


jatý, dobrému byl vynaučen, uče se


znáti tebe i cestu, jenž jde v nebe.


5.


Aby Slova tvého hlas, jenž jest


nám nyní darován, byl všudy i zde


u nás čistě a upřímně kázan, i veleb-


né Svátosti, by se dáli v celosti.


6.


Nám pak všem sám pomáhej Slova


tvého se držeti, když je slyšíme, popřej,


ať je držíme v paměti, zpravujíc se


vždycky ním, jako pravidlem přímým.


7.


Tě laskaveho Otce nadevšecko milu-


jíce, a tak z celého srdce, tobě se oddá-


vajíce: milujíc též našeho Krajinotce


vzáctného.


8.


Který z tvého pouzení račil na nás


popatřiti viděv naše soužení, ráčil


nás vysvoboditi, když také svobody


dal, jichž každý věrný žádal.


9.


Dejž též ať podlé tvého pravidla


Slova světlosti, u bližního našeho beze


vši ošemetnosti jak sebe milujeme,


vždy mu dobře přejeme.


10.


Vykořen z nás nenávist i všecko du-


ši hubící, jako hněv, sváry, závist,


dej ráděj lásku hořící, k všem lidem


v jedné míře, zvlášť domácím v víře.


11.


Příjmiž tyto mdlé služby od nás, o


Otče láskavý! uslyšiž náše prosby,


ať se tak do tvojí slávy a do radosti


večné strojíme ustavičně.


12.


Kteréž rač nam popříti pro Pána


Krista Ježíše, abychom mohli býti


udové tvé věčné Ržíše, které jsme žá-


dostiví, o Bože milostivý!


Amen.


Text na základnom kameni:

Doufejtež v Hospodinu, v Hospodinu jest skála věčná.       Izaiáš 26,4.

Sprievod cez mesto na železničnú stanicu

Sprievod cez mesto na železničnú stanicu

Späť cesta s kameňom ku stavenisku

Späť cesta s kameňom ku stavenisku

Samotný akt posviacky kameňa

Samotný akt posviacky kameňa

smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one