Priebežné hospodárenie zboru január - apríl 2008

VÝKAZ O HOSPODÁRENÍ ZA OBDOBIE OD 1.1.2006 do 30.04.2006

               Stav majetku a záväzkov

      Majetok               Stav k:

01,01,2008

30,04,2008

1. Nehmot. Invest. Majetok

0,00

0,00

2. Hmotný invest. Maj.spolu:

7 070,00

6 542,00

      budovy a stavby

0,00

0,00

      pozemky

0,00

0,00

      dopravné prostriedky

0,00

0,00

      ostatné

7 070,00

6 542,00

3. Umelec.diela a kult.pam.

0,00

0,00

4. Pohľadávky spolu:

0,00

3 441,00

    z toho: za predaný majetok

0,00

0,00

                za nájom

0,00

3 441,00

                ostatné

0,00

0,00

5. Poskytnuté pôžičky

0,00

0,00

6. Finančné prostriedky spolu:

98 670,44

140 889,06

    z toho: hotovosť v pokladni

4 795,47

67 103,97

               stav na bež.účte v Sk

93 874,97

73 785,09

               stav na dev.účte v Sk

0,00

0,00

               ostatné

0,00

0,00

A.Celkom majetok

105 740,44

150 872,06

Záväzky    
1. Neuhradené faktúry

0,00

0,00

2. Nesplatené pôžičky

212 126,50

212 126,50

3. Ostatné záväzky  

0,00

0,00

B. Celkom záväzky  

212 126,50

212 126,50

Rozdiel /A - B/  

-106 386,06

-61 254,44

Príjmy a výdavky

Č.r.                  Text Rozpočet Skutočnosť Chýba do R
1. Príjmy z nájmu   stl.a

2 700,00

0,00

2 700,00

2. Ostatný príjem   stl.b

0,00

0,00

0,00

3. Cirkevný príspevok   stl.c

142 000,00

48 350,00

93 650,00

4. Milodary   stl.d

100 000,00

27 600,00

72 400,00

5. Ofery   stl.e

90 000,00

30 036,00

59 964,00

6. Cirkevné fondy   stl.f

0,00

0,00

0,00

7. ŠR a samospráva   stl.g

50 000,00

0,00

50 000,00

8. Daň VPÚ   stl.h

0,00

0,00

0,00

9. Ostatné   stl.ch

90 300,00

28 026,30

62 273,70

10. Pôžičky prijaté   stl.I

0,00

0,00

0,00

11. Príjmy celkom / r. 1 až 10/

475 000,00

134 012,30

340 987,70

12. Zdaňované výdavky   stl.I.

0,00

0,00

0,00

13. Preddavky na daň, invest. stl.II.

0,00

0,00

0,00

14. Mzdy a odmeny za pácu  stl.III.

21 500,00

7 152,00

14 348,00

15. Daň a odvody   stl.IV.

20 500,00

6 856,00

13 644,00

16. Réžia   stl.V.

180 480,00

52 275,50

128 204,50

17. Cestovné   stl.VI.

12 000,00

1 559,00

10 441,00

18. Opravy a investície   stl. VII.

60 000,00

6 410,18

53 589,82

19. Programové náklady   stl. VIII.

11 000,00

500,00

10 500,00

20. Finančné výdavky cirkevné stl.IX.

35 170,00

5 450,00

29 720,00

21. Finančné výdavky ostatné  stl.X.

129 350,00

12 119,00

117 231,00

22. Pôžičky poskytnuté a iné stl.XI.

5 000,00

-528,00

5 528,00

23. Výdavky spolu: / r. 12 až 22/

475 000,00

91 793,68

383 206,32

24. Výsledok hospod. /r.11-23/

0,00

42 218,62

-42 218,62

01.05.2008 17:43:29
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one