Hospodárenie za I. polrok 2008

VÝKAZ O HOSPODÁRENÍ ZA OBDOBIE OD 01.01. DO 30.06.2008
               Stav majetku a záväzkov
         
      Majetok               Stav k: 01,01,2008 30,06,2008
1. Nehmot. Invest. Majetok

0,00

0,00

2. Hmotný invest. Maj.spolu:

7 070,00

7 394,00

      budovy a stavby

0,00

0,00

      pozemky

0,00

0,00

      dopravné prostriedky

0,00

0,00

      ostatné

7 070,00

7 394,00

3. Umelec.diela a kult.pam.

0,00

0,00

4. Pohľadávky spolu:

0,00

3 441,00

    z toho: za predaný majetok

0,00

0,00

                za nájom

0,00

3 441,00

                ostatné

0,00

0,00

5. Poskytnuté pôžičky

0,00

0,00

6. Finančné prostriedky spolu:

98 670,44

140 889,06

    z toho: hotovosť v pokladni

4 795,47

67 103,97

               stav na bež.účte v Sk

93 874,97

73 785,09

               stav na dev.účte v Sk

0,00

0,00

               ostatné

0,00

0,00

A.Celkom majetok

105 740,44

151 724,06

Záväzky    
1. Neuhradené faktúry

0,00

0,00

2. Nesplatené pôžičky

212 126,50

168 206,50

3. Ostatné záväzky  

0,00

0,00

B. Celkom záväzky  

212 126,50

168 206,50

Rozdiel /A - B/  

-106 386,06

-16 482,44

 

Príjmy  a výdavky
       
Č.r.                  Text Rozpočet Skutočnosť Chýba do R
1. Príjmy z nájmu   stl.a

2 700,00

0,00

2 700,00

2. Ostatný príjem   stl.b

0,00

0,00

0,00

3. Cirkevný príspevok   stl.c

142 000,00

77 150,00

64 850,00

4. Milodary   stl.d

100 000,00

148 100,00

-48 100,00

5. Ofery   stl.e

90 000,00

47 107,00

42 893,00

6. Cirkevné fondy   stl.f

0,00

0,00

0,00

7. ŠR a samospráva   stl.g

50 000,00

0,00

50 000,00

8. Daň VPÚ   stl.h

0,00

0,00

0,00

9. Ostatné   stl.ch

90 300,00

45 353,50

44 946,50

10. Pôžičky prijaté   stl.I

0,00

0,00

0,00

11. Príjmy celkom / r. 1 až 10/

475 000,00

317 710,50

157 289,50

12. Zdaňované výdavky   stl.I.

0,00

0,00

0,00

13. Preddavky na daň, invest. stl.II.

0,00

0,00

0,00

14. Mzdy a odmeny za pácu  stl.III.

21 500,00

10 769,00

10 731,00

15. Daň a odvody   stl.IV.

20 500,00

11 015,00

9 485,00

16. Réžia   stl.V.

180 480,00

67 224,00

113 256,00

17. Cestovné   stl.VI.

12 000,00

2 760,50

9 239,50

18. Opravy a investície   stl. VII.

60 000,00

6 630,18

53 369,82

19. Programové náklady   stl. VIII.

11 000,00

4 254,50

6 745,50

20. Finančné výdavky cirkevné stl.IX.

35 170,00

22 775,00

12 395,00

21. Finančné výdavky ostatné  stl.X.

129 350,00

45 293,00

84 057,00

22. Pôžičky poskytnuté a iné stl.XI.

5 000,00

324,00

4 676,00

23. Výdavky spolu: / r. 12 až 22/

475 000,00

171 045,18

303 954,82

24. Výsledok hospod. /r.11-23/

0,00

146 665,32

-146 665,32

01.07.2008 14:23:23
ecavvrbove
smahu počasie
Oficialná stránka Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania vo Vrbovom
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one